26. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/58
URBROJ: 2163/1-01/4-19-01
Pazin, 04. studenog 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
26. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika s 24. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu
 4. Informacija o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 5. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu – I. čitanje
 6. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 7. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2019. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju stručne podloge „Prostorno programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage
 11. Prijedlog Zaključka o donošenju Plana djelovanja Istarske županije na području prirodnih nepogoda u 2019./2020. godini -
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK – Poreč
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje ugovora o dugoročnom zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova izgradnje komunalne luke San Pelagio u Rovinju
 14. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova rekonstrukcije i dogradnje ustanove
 15. Prijedlog Odluke o financiranju kredita za radove rekonstrukcije i dogradnje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije iz sredstva za decentralizirane funkcije
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova trgovačkog društva VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima  i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini
 19. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.