22.05.20. u 13:29

Valeriji Minen, pok. Otavia, Italija, S. Dorligo D. Valle, Francovec kbr. 404 vlasnici na k.č. br. 2350, k.o. Buzet - Stari grad, kao osobi vlasnika tijelu nepoznata prebivališta/boravišta, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "PARK ODVODNJA" d.o.o. iz Buzeta, Sveti Ivan kbr. 12/1, OIB: 99680623650, zastupano po ZOU Dejan Jakac i Marina Mraković, II. Istarske brigade kbr. 14/1, Buzet za nepotpuno izvlaštenje k.č.br. 2350, k.o. Buzet-Stari grad radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene - vodno gospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, izgradnja fekalne kanalizacije prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja SRNEGLA - Aglomeracija Buzet na temelju odredbe članka 34. stavka 1. i stavka 3.  Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/2009 – u daljnjem tekstu ZUP), donosi

Z A K L J U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)