21.05.20. u 10:58

Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta Ivan Raner, Argentina, upisan kao suvlasnik ½ dijela nekretnina k.č. br. 1205/3 i 1205/8, k.o. Pula, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva - predlagatelj  korisniku izvlaštenja Pragrande d.o.o. Pula, Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula  u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija Benčićeva – Vitasovićeva ulica, ukupne dužine 146,30 metara čija trasa ide i preko  nekretnina oznaka k.č. 1205/3,1205/8 sve k.o. Pula na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), donosi

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)