Upravni odjel za gospodarstvo

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/19-01/21, URBROJ: 513-06-02-19- 2 od 28. studenog 2019. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2019. godine donosi ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2020. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU - USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

 

Cilj dodjele državnih potpora temeljem ove Odluke je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Radnici zaposleni kod korisnika potpora su osobe s invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) te se smatraju radnicima s invaliditetom iz članka 2. točke 3. Uredbe.“

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/19-01/21, URBROJ: 513-06-02-19-2 od 28. studenog 2019. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2020. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU – USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donio je Zaključke o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu Kl:302-02/19-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-21, 22. srpnja 2019. godine i Kl:402-07/19-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-04, 05. prosinca 2019. godine.

Dodijeljene potpore kroz Kreditnu liniju "Poduzetnik Istarska županija 2019"

Istarska županija provodi kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2019“ na način da subvencionira kamatnu stopu na kredite koje poslovni subjekti malog gospodarstva ostvare putem partnerskih banaka. Subvencioniranje se vrši temeljem odredbi Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“ KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019. godine

 

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18) i Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“ KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019.g., te članka 4. Zaključka o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019“ od 22. srpnja 2019. godine KLASA: 302-02/19-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-19-22, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 29. studenog 2019. godine donio je Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“

 

Potporu u obliku subvencije kamate dobili su:

 

Ex novo d.o.o.

Galvanizacija Lovrić

Vinicola P&V

Demil d.o.o.

Vellico obrt

C-M d.o.o.

Gea, obrt za proizvodnju, ekologiju i usluge

Artem Istra d.o.o.

Tuber forum d.o.o.

Ličilac d.o.o.

Acros d.o.o.

Ures d.o.o.

Peršić obrt

Inspekt Pazin d.o.o.

Autobusni prijevoz ROBI

J.T. energy d.o.o.

Razvojni centar d.o.o.

Premes d.o.o.

SAECULO d.o.o.

Turizam T.V. d.o.o.

ELFIT d.o.o.

TRANSPORTI RUNKO d.o.o.

Rapio reformo d.o.o.

Pensito Adriatik d.o.o.

Etikgraf d.o.o.

Ustanova za zdravstvenu njegu Eleonora

Eko Maris obrt

Entrada d.o.o.

Transporti Sian d.o.o.

BILE M&K obrt

Convergent Media Group

Sportski centar Tivoli d.o.o.

Tegetthof d.o.o.

Ritoša trgovine d.o.o.

Istra metal forme d.o.o.

Glavaš d.o.o.

Vodopromet d.o.o.

Studio Sonda d.o.o.

Gajana kop d.o.o.

U.O. Jurcan

Hidro sub d.o.o.

O. Rossi obrt za poljoprivredu

Assequi grupa d.o.o.

Tera d.o.o.

Signal sistem d.o.o.

Transe.a.s.t d.o.o.

Dima d.o.o.

Mafro obrt

Legolim d.o.o.

Istra relax d.o.o.

Attestor j.d.o.o.

Linograd d.o.o.

EL.C. ELECTRON d.o.o.o.

Eko montaža d.o.o.

Alupoint j.d.o.o.

Arka d.o.o.

Ribarska zadruga Istra

TOLL, obrt za turizam

Lakmus d.o.o.

Happy kitchen j.d.o.o.

Garti d.o.o.

S.H.A.R.K. d.o.o.

A.N.D.A.R. d.o.o.

Obrt Monttehna

Obrt Sanja

Dragon Bajun d.o.o.

Autotransport Radetić

Valcar d.o.o.

Colgraph print d.o.o.

ONIX d.o.o.

Ordinacija Helena Blažić

Aquadac d.o.o.

Staklorez Šestak

Standard d.o.o.

Mago d.o.o.

E.studio d.o.o.

Debi grupa d.o.o.

Valdenaga d.o.o.

Argus d.o.o.

Izoterma d.o.o.

Izo d.o.o.

Istra-bau d.o.o.

Lorimex d.o.o.

Karton-pak d.o.o.

Inženjeri Ohlinger i partner d.o.o.

Automatic servis d.o.o.

Metallum d.o.o.

Special d.o.o.

Giostra j.d.o.o.

Tjestenina Klara M, vl. Klara Marić

Numer d.o.o

Ordinacija Miljković

Ordinacija Rajković

Grade projekt d.o.o.

San Marco Adriatica Dva d.o.o.

L.P.L. d.o.o.

Blok 1:1 d.o.o.

Draško jtd.

EL.PE.S.1 d.o.o.

ALMA DOM

 

Ukupno je ugovoreno 100 kredita u 6 partnerskih banaka ukupne vrijednosti 68.523.544,60 kuna.

nema novosti u popisu.


Više novosti


Ostali sadržaji

Kontakt informacije:

Adresa: Pula, Riva 8  (pogledaj mapu)
Tel: 052/352-173
Faks: 052/352-172
e-mail: gospodarstvo@istra-istria.hr
v.d. Pročelnice: Elena Božac Čujić

Kontaktirajte nas:

Pišite nam
CAPTCHA image for SPAM prevention
Ukoliko ne možete pročitati riječ sa slike, kliknite ovdje.