Temeljem članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) te članka 43. stavka 1. točke 7. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije

Članak 1.

Članak 4. stavak 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije, br. 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/16) mijenja se i glasi:
„Kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Upravnog odjela za proračun i financije ustrojava se Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove i javnu nabavu i Odsjek za računovodstvo“.
U čl. 4. stavak 2. alineja 3 koja glasi „Služba za javnu nabavu“ briše se.

Članak 2.

 U članku 5. stavku 1. Odluke briše se točka 10. koja glasi: „10. Služba za javnu nabavu“

Članak 3. 

 U članku 13. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
 „Obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, po potrebi provodi postupke nabave u svojstvu središnjeg tijela za nabavu za potrebe ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela, koordinira aktivnosti između obveznika središnje i zajedničke javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama, izrađuje plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, vodi registar ugovora  o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te obavlja druge poslove iz područja javne nabave propisane zakonskim i podzakonskim propisima iz područja javne nabave.“

Članak 4. 

Članak 20. Odluke briše se.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s radom Služba za javnu nabavu koja je ustrojena Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 13/09, 5/12 i 9/13).
Upravni odjel za proračun i financije  preuzima poslove iz djelokruga rada Službe za javnu nabavu.

Članak 6.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije uskladit će se sa odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.
Rješenja o rasporedu na radna mjesta  donijet će se najkasnije u roku od 30 dana  od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.
Do donošenja rješenja iz stavka 2. ovog članka, zatečeni službenici u Službi za javnu nabavu nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 7.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Službe za javnu nabavu preuzima Upravni odjel za proračun i financije.

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Skupštine Istarske županije za izradu pročišćenog teksta Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  upravnih tijela Istarske županije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-01/18-01/64
URBROJ: 2163/1-01/4-18-03
Pazin, 17. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik
Valter Drandić

Temeljem članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 43. stavka 1. točke 7. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2015. godine, donosi


ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije

Članak 1.

Članak 4. stavak 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 13/09, 5/12 i 9/13), ( u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:
„Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju ustrojavaju se:
Odsjek za decentralizaciju i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Odsjek pisarnice
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje – Buie za područje Grada Buje – Buie, Općine Brtonigla – Verteneglio, Općine Grožnjan – Grisignana, Općine Oprtalj – Portole.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin za područje Općine Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedelja.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin za područje Općine Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun – Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč – Parenzo za područje Općine Funtana – Fontane, Općine Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Općine Sveti Lovreč, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Višnjan – Visignano, Općine Vižinada – Visinada i Općine Vrsar – Orsera.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula – Pola za područje Općine Barban, Općine Fažana – Fasana, Općine Ližnjan – Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj – Rovigno za područje Općine Bale – Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.“

Članak 2.

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:
 „Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju:
- obavlja poslove pripreme, provođenja i koordiniranja aktivnosti vezanih uz izradu analiza  i prijedloga za veću decentralizaciju te jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne i područne (regionalne) samouprave; aktivnog sudjelovanja u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji su od utjecaja na položaj lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i davanje primjedbi, inicijativa i prijedloga za izmjenu propisa sa svrhom pojednostavljenja istih te smanjivanja administrativnih i regulatornih prepreka u ostvarivanja prava, obveza i interesa građana i poduzetnika, a u cilju poticanja  lokalnog i regionalnog razvoja
- obavlja poslove osiguravanja ujednačenog postupanja i uspostave jedinstvene prakse u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, davanjem smjernica, savjeta i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave te organiziranjem stručnih edukacije za službenike lokalne samouprave na području županije, sa ciljem jačanja koordinativne uloge županije i jačanja međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji

- provodi upravni postupak i rješava  u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima te provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima

- obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom  u vlasništvu županije

- obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi županije

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, u skladu sa posebnim zakonima“

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju nastavlja sa radom sa izmijenjenim ustrojem i djelokrugom rada , u skladu sa odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju uskladit će se sa odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.
Rješenja o rasporedu na radna mjesta  donijet će se najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovog Članka.
Do donošenja rješenja iz stavka 2. ovog Članka , zatečeni službenici u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“.

KLASA: 023-01/15-01/69
URBROJ: 2163/1-01/4-15-3
Pazin, 12. studenoga 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik
Valter Drandić, v.r.

Temeljem članka 35., stavka 1., točke 4. i članka 53., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 43., stavka 1., točke 7. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije


Članak 1.

Članak 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 13/09 i 5/12), ( u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

„U Istarskoj županiji ustrojavaju se upravni odjeli i to:

 1. Upravni odjel za održivi razvoj
 2. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
 3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
 4. Upravni odjel za proračun i financije
 5. Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
 6. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
 7. Upravni odjel za turizam
 8. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine
 9. Upravni odjel za kulturu
 10. Upravni odjel za gospodarstvo
 11. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove

U Istarskoj županiji ustrojavaju se slijedeće službe i to:

 • Stručna služba Skupštine
 • Služba za unutarnju reviziju
 • Služba za javnu nabavu
 • Kabinet župana.

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za održivi razvoj ustrojavaju se: Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, i Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za proračun i financije ustrojavaju se: Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove i Odsjek za računovodstvo.
Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju ustrojavaju se:
Odsjek za decentralizaciju i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Odsjek za drugostupanjski upravni postupak i zastupanje
Odsjek pisarnice
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Buje – Buie za područje Grada Buje – Buie, Općine Brtonigla – Verteneglio, Općine Grožnjan – Grisignana, Općine Oprtalj – Portole.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Buzet za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Labin za područje Općine Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedjelja.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Pazin za područje Općine Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun – Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Poreč – Parenzo za područje Općine Funtana – Fontane, Općine Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Općine Sveti Lovreč, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Višnjan – Visignano, Općine Vižinada – Visinada i Općine Vrsar – Orsera.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Pula – Pola za područje Općine Barban, Općine Fažana – Fasana, Općine Ližnjan – Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Rovinj – Rovigno za područje Općine Bale – Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.
Kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Kabineta župana ustrojava se Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove.

Članak 2.

U članku 5., stavku 1. Odluke točka 2. mijenja se i glasi:
„ 2. Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,“

U članku 5., stavku 1. Odluke, točka 6. briše se, a točke 7., 8., 9. i 10. postaju točke 6., 7., 8. i 9.

U članku 5., stavku 1., točki 8. Odluke, riječ „ integracije“ zamjenjuje se riječju „poslove“

U članku 5., stavku 1. Odluke, iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:
„10. Služba za javnu nabavu“

Članak 3.

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:
 „Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove pripreme i provođenja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za veću decentralizaciju (regionalizaciju), jačanja samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uključujući i pripremu prijedloga izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi izrade prijedloga kojima se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u razvoju lokalne samouprave i poticanju poduzetništva i regionalnog razvitka.
 Upravni odjel obavlja poslove poticanja razvoja lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, pruža pravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te istima daje savjete i mišljenja u pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave, organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području županije. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
 Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, davanje smjernica radi jačanja koordinativne uloge županije u obavljanju poslova i provedbi propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, jačanje međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji.
 Upravni odjel provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima.
 Upravni odjel obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi županije.
 Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata predviđenih zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja.

Članak 4.

U članku 17., stavku 1. Odluke riječ „integracije“ zamjenjuje se riječju „poslove“.

Članak 5.

Članak 18. Odluke  briše se.
Dosadašnji članci 19. i 20. postaju članci 18. i 19.

Članak 6.

Iza članka 19. dodaje se članak 20. koji glasi:

„Članak 20.
Služba za javnu nabavu obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, provodi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika županije, koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama, istražuje tržište, uspostavlja i ažurira baze podataka iz oblasti javne nabave, prati izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma, analizira uspješnost središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave, kao i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.“

Članak 7.


Iza Naslova“ VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“  dodaju se članci 30a, 30b,30c i 30d koji glase:

„Članak 30.a
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju s radom Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju koji su ustrojeni Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 13/09 i 5/12).
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju koji je ustrojen ovom Odlukom preuzima poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, osim u dijelu poslova koji se odnosi na poslove javne nabave.
Služba za javnu nabavu koja je ustrojena ovom Odlukom preuzima poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u dijelu poslova koji obuhvaćaju poslove javne nabave.

 

Članak 30.b
Župan će imenovati službenike koji će privremeno obavljati poslove pročelnika Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju i Službe za javnu nabavu do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.

Članak 30.c
Privremeni pročelnici Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju i Službe za javnu nabavu predložit će Županu Istarske županije donošenje Pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka, preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove i radne zadatke radnih mjesta na koja su bili raspoređeni do preuzimanja, te poslove i radne zadatke prema nalogu čelnika tijela uprave u koje su preuzeti i ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz službe prema dosadašnjim rješenjima o rasporedu.
Preuzeti službenici i namještenici tijela uprave iz stavka 1. i 2. ovog članka koji ne budu raspoređeni na radna mjesta prema Pravilnicima u unutarnjem redu upravnih tijela iz stavka 2., iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili iz razloga što ne ispunjavaju stručne i druge uvjete rasporeda, stavljaju se na raspolaganje Županu, a u svezi s člancima 103. do 109. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11).

Članak 30.d
Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, preuzimaju Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju i Služba za javnu nabavu, razmjerno preuzetim poslovima.“

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2013. godine, osim odredbi članka 30. b i 30 c koji stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“.

 

KLASA: 023-01/13-01/43
URBROJ: 2163/1-01/4-13-4
Pazin, 1. kolovoza 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
Valter Drandić

 

Na temelju članka. 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 43. stavka 1. točke 7. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije ", broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije


Članak 1.

Članak 4. stavak 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 13/09) mijenja se i glasi:

 „Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za proračun i financije ustrojavaju se: Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove i Odsjek za računovodstvo.“

 Članak 4. stavak 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 13/09) mijenja se i glasi:

 „Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ustrojavaju se: Odsjek za drugostupanjski upravni postupak i zastupanje, Odsjek za  javnu nabavu  i Odsjek pisarnice.“
 
 Iza stavka članka 4. dodaje sa stavak 14. koji glasi:

 „Kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Kabineta župana ustrojava se Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove.“


Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obavlja poslove poticanja razvoja lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, pruža pravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te istima daje savjete i mišljenja u pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave, organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području županije. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti te osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
 Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, davanje smjernica radi jačanja koordinativne uloge županije u obavljanju poslova i provedbi propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, jačanje međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji.
 Upravni odjel priprema i provodi aktivnosti vezane uz izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za veću decentralizaciju (regionalizaciju), jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uključivo i pripremu prijedloga izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi izrade prijedloga kojima se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u razvoju lokalne samouprave i poticanju poduzetništva i regionalnog razvitka. 
 Upravni odjel  provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, provodi postupak i rješava u upravnim stvarima  u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima.
 Upravni odjel obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, provodi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika županije, koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama, istražuje tržište, uspostavlja i ažurira baze podataka iz oblasti javne nabave, prati izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma; analizira uspješnost središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave te ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.
 Upravni odjel obavlja i poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi  županije.

Članak 3.

U članku 21. Odluke umjesto točke stavlja se zarez i  dodaju se riječi: „te obavlja i sve druge opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe županije.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".  

Klasa:023-01/12-01/10
Urbroj: 2163/1-01/4-12-3
Pazin, 18. lipnja 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.

 

Na temelju čl. 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 185/08 i 36/09), te čl. 43. stavka 1. točke 7. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije ", broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 9. studenoga 2009. godine, donosi :

ODLUKA
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, djelokrug, rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Istarske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravna tijela su odgovorna Županijskoj skupštini i Županu Istarske županije za zakonito, pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga. 

Članak 2.

Na zgradi u kojoj je sjedište upravnog tijela mora biti istaknut naziv upravnog tijela. Upravno tijelo ima svoj pečat.
Na način isticanja naziva na zgradi upravnog tijela, sadržaj naziva, sadržaj pečata upravnih tijela kao i postupak njihove izrade primjenjuju se odredbe posebnog zakona i podzakonskih propisa. 

II. USTROJ I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA 

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i za obavljanje poslova državne uprave prenijetih na Županiju, sukladno zakonu, Statutu Istarske županije ustrojavaju se upravni odjeli i službe.
Upravna tijela mogu u okviru svog djelokruga obavljati određene stručne i druge poslove i za jedinice lokalne samouprave temeljem sporazuma pod uvjetima utvrđenim Zakonom, Statutom Istarske županije te općim aktima jedinice lokalne samouprave.
Upravni odjeli ustrojavaju se za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije za djelatnosti koje su međusobnoj svezi i čine jedinstvenu cjelinu.
Službe se ustrojavaju za obavljanje stručnih, tehničkih i ostalih poslova za potrebe Županijske skupštine, Župana, zamjenika Župana i upravnih odjela županije.
Zavod za prostorno uređenje ustrojava se prema odredbama posebnog zakona za obavljanje poslova prostornog uređenja.

Članak 4.

U Istarskoj županiji  ustrojavaju se upravni odjeli i to:

 1. Upravni odjel za održivi razvoj,
 2. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu,
 3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
 4. Upravni odjel za proračun i financije,
 5. Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
 6. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
 7. Upravni odjel za turizam,
 8. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine,
 9. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
 10. Upravni odjel za kulturu,
 11. Upravni odjel za gospodarstvo,
 12. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije. 

 U Istarskoj županiji se ustrojavaju slijedeće službe i to:

 • Stručna služba Skupštine,
 • Služba za unutarnju reviziju,
 • Kabinet župana.

Kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Upravnog odjela za održivi razvoj ustrojavaju se Odsjek za zaštitu prirode i okoliša,  i Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za proračun i financije ustrojavaju se: Odsjek za razrez i naplatu vlastitih poreza, Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove i Odsjek za računovodstvo.
Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ustrojavaju se: Odsjek pisarnice i Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove.
Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ustrojavaju se :
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Buje-Buie za područje Grada Buja-Buie, Grada Umag-Umago, Općine Brtonigla-Verteneglio, Općine Grožnjan-Grisignana, Općine Oprtalj-Portole.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem  Buzet za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Labin za područje Općine Kršan, Općine Pićan, Općine Raša, i Općine Sveta Nedjelja.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Poreč-Parenzo za područje Općine Funtana-Fontane, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Općine Sveti Lovreč, Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Općine Višnjan-Visignano, Općine Vižinada-Visinada i Općine Vrsar-Orsera.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Pazin za područje Općine Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun-Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Pula-Pola za područje Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općine Ližnjan-Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Rovinj - Rovigno, za područje Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.

Članak 5.

Sjedišta upravnih tijela utvrđuju se kako slijedi:
- sa sjedištem u Gradu Puli - Pola za:

1. Upravni odjel za održivi razvoj,
2. Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
4. Upravni odjel za proračun i financije,
5. Kabinet župana,
6. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
7. Upravni odjel za gospodarstvo,
8. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije,
9. Upravni odjel za kulturu,
10. Služba za unutarnju reviziju

- sa sjedištem u Gradu Pazinu za: 

11. Stručna služba Skupštine, 
12. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,

- sa sjedištem u Gradu Poreču - Parenzo za:

13. Upravni odjel za turizam,

- sa sjedištem u Gradu Labinu za:

14. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu,

  - sa sjedištem u Gradu Rovinju - Rovigno za:

15. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine.

Članak 6.

Upravna tijela surađuju sa središnjim tijelima državne uprave, uredima državne uprave u Istarskoj županiji, jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije, odnosno s gradskim i općinskim tijelima uprave surađuju s pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti iz djelokruga upravnog tijela, te usmjeravaju njihov rad, i na zajedničkim osnovama pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja Županijske skupštine i pojedinačnih akata Župana, poduzimaju mjere radi unapređenja i razvoja djelatnosti za koju su osnovani, te o svom radu redovito izvješćuju javnost. 

Članak 7.

Upravni odjel za održivi razvoj  kao nositelj izrade prostornih planova osigurava i skrbi o razvoju Istarske županije u okvirima održivosti, u suradnji sa tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave, ustanovama s javnim ovlastima, te Zavodom za prostorno uređenje,  što znači da se razvoj svih gospodarskih, turističkih, poljoprivrednih, uslužnih, društvenih, prometnih, pomorskih, infrastrukturnih i drugih strateških djelatnosti odvija uz  istovremeno očuvanje i unapređenje prirode i svih sastavnica  okoliša.
Osigurava uvjete za realizaciju kapitalnim investicijama Istarske županije i sufinanciranja investicija jedinica lokalne samouprave radi ravnomjernog razvoja u Istarskoj županiji.
Koordinira subjekte na pripremi procjene, izradi planova i provođenju aktivnosti u djelatnosti zaštite i spašavanja.
U djelatnosti zaštite prirode i okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite prirode i okoliša, koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima, izrađuje izvješća, programe, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša (zrak, voda, tlo, more, otpad), zaštite prirode, održivog razvoja kao i dokumente interventnih mjera u okolišu, a sve sukladno propisima koji reguliraju ta područja, prati stanje svih sastavnica okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke strateških procjena utjecaja na okoliš, vodi registar onečišćavanja okoliša te osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša.
Osigurava pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i prirode, provodi postupke javnih uvida za proglašenje zaštićenih područja za zakonom navedene kategorije zaštite, osigurava uvjete za očuvanje zaštićenih područja iz svoje nadležnosti te sudjeluje u postupcima zaštite na nacionalnoj razini, provodi prethodnu ocjenu za područje ekološke mreže sukladno zakonu i provedbenim aktima, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole, provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za koncesiju u zaštićenim područjima, rješava zahtjeve za izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, priprema koncesije za djelatnosti i građevine vezane uz posebne kategorije otpada, te komunalnog otpada koje se obavljaju na području više gradova i općina unutar Županija, priprema i predlaže Županu i Županijskoj skupštini dokumente i aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom na regionalnoj razini, nadzire i izvješćuje Skupštinu o provedbi programa zaštite okoliša, plana unapređenja i zaštite zraka i plana gospodarenja otpadom, koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka kao i izradu drugih akata, rješava o pravima i obvezama građana i drugih osoba u upravnom postupku, iz područja postupanja s otpadom, zaštite prirode i okoliša, koordinira i surađuje s tvrtkama i ustanovama čija je djelatnost vezana uz zaštitu prirode i okoliša, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.
U djelatnosti  prometa, pomorstva i infrastrukture obavlja stručne i analitičke poslove aktivnosti u pripremi i izgradnji infrastrukture,  prati i analizira  zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz oblasti prometa, pomorstva i infrastrukture, priprema i predlaže odluke za određivanje načina korištenja pomorskog dobra te praćenja korištenja i predlaganje naknade za korištenje istih, prati i koordinira rad županijskih lučkih uprava, vodi i obavlja poslove oko naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica upisanih u očevidnik brodica, usklađuje vozne redove i izdaje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika, izrađuje i predlaže druge akte iz djelokruga rada, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Skupštine.

Članak 8.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu pruža organizacijske, stručne, tehničko-tehnološke, marketinške i financijske potpora subjektima u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede, osmišljava i provodi programe iz djelokruga rada vodeći računa o održivom i jednakomjernom razvoju prostora Istarske županije, obavlja poslove iz područja ruralnog razvoja i to izradu strateških dokumenata, surađuje s tijelima državne uprave, komorama, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima u provedbi strategije ruralnog razvoja, te prati  provedbu programa i projekata u cilju implementacije ruralne politike, te njezinog usklađenja sa europskim i nacionalnim politikama na području ruralnog i regionalnog razvoja.
Izrađuje programe razvoja pojedinih djelatnosti, opće i pojedinačne akte te stručne podloge iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, posebice mjere strukturne politike, zemljišne politike, i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim površinama, izradu programa i provedbu infrastrukturnih radova u cilju bolje obradivosti i iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta, predlaže i provodi mjere institucionalne potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima u razvoju osnovne djelatnosti, prerade poljoprivrednih proizvoda, valorizacije i promocije tipičnih autohtonih proizvoda, te razvoj dopunskih djelatnosti pri obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Koordinira rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te predlaže mjere kreditne i financijske potpore poljoprivrednom i ribarskom sektoru, poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.
Predlaže i provodi mjere unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištima, surađuje s lovačkim društvima na zaštiti i unapređenju lovnog fonda i razvoju dopunskih djelatnosti u lovstvu, provodi prvostupanjski upravni postupak i donosi upravne akte iz područja lovstva.
Priprema strateške dokumente iz oblasti ribarstva, te predlaže mjere za poboljšanje položaja djelatnosti, razvoj tržišta ribarskih proizvoda, ostvarivanja kadrovskih, tehničkih i drugih preduvjeta za razvoj djelatnosti, surađuje s ribarskim udrugama i zadrugama u pripremi strateških odrednica, te sa drugim regijama na zajedničkim projektima praćenja stanja, zaštite i unapređenja ribarske infrastrukture, ribljeg fonda, razvoju marikulture i održivom gospodarskom razvoju jadranskih resursa.
Sudjeluje u pripremi projekata u cilju zaštite i valorizacije šuma, prepoznavanju značajnih šumskih resursa, resursa ljekovitog bilja, gljiva i raslinja u šumama, njihovoj zaštiti i valorizaciji,  pripremi preventivnih programa za zaštitu šuma od  požara i drugim aktivnostima iz šumskog gospodarstva.
Obavlja poslove iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, koordinira i surađuje s tvrtkama u djelatnosti radi unapređenja djelatnosti i osiguranja dovoljnih količina kvalitetnih vodnih resursa u Županiji, te poduzima mjere i aktivnosti, te koordinira subjekte radi uspostave sustava  trajne zaštite vodnih resursa.
Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju, te obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, odlukom Županijske skupštine i Župana.

Članak 9.

Upravni odjel za obrazovanje, sport  i tehničku kulturu obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama u vlasništvu Županije, prati stanje i predlaže mjere u oblasti stipendiranja učenika i studenata, obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnosti prosvjete, brige o djeci, tjelesne kulture, informiranja, športa i tehničke kulture Županije, asocijacije amaterizma, drugih organizacija, udruga i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za Županiju kao cjelinu.
Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
Usmjerava  poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima Skupštine i Župana.

Članak 10.

 Upravni odjel za kulturu obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnost kulture, obavlja poslove upravljanja ustanovama kojih je osnivač Istarske županija, prati realizaciju programa javnih potreba u kulturi, potpomaže ustanove, asocijacije amaterizma, kazalište, učilišta, udruge, matice, galerije i subjekte, prati, te osigurava uvjete za ravnomjerni kulturni razvoj svih sredina, nematerijalne kulturne baštine Istre, potpomaže manifestacije u kulturi, izdavaštvo i umjetničko stvaralaštvo
 Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.

Članak 11.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb prati stanje i predlaže mjere radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva te organiziranja i ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Istarske županije tako da:
osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju zdravstvenu djelatnost, poduzima prethodne radnje za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe, izrađuje i predlaže razvojne strategije -  plan zdravstvene zaštite kao i  jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. Osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene djelatnosti te provođenje mjera zdravstvene ekologije. Organizira rad mrtvozorničke službe. Obavlja poslove i zadatke u svezi s osnivačkim pravima nad zdravstvenim ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama, pravovremeno upozorava Župana i Skupštinu o nepravilnostima i nezakonitostima, a sve u svrhu osposobljavanja ustanova za obavljanje funkcija za koje su osnovane.
U području socijalne skrbi Upravni odjel sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti socijalne skrbi, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti kao i za podmirenje troškova ogrjeva, propisuje evidenciju i objedinjava izvješća o drugim pravima iz socijalne skrbi koja svojim aktima  propisuju jedinice lokalne samouprave, obavlja poslove vezane za osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija. Izdaje odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u Mreži domova socijalne skrbi, provodi upravni postupak i donosi rješenje kojim se utvrđuju da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, zdravstveni i ekološki uvjeti, te da su opći akti doma u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima,  te obavlja druge poslove sukladno zakonu, odlukama Skupštine i Župana.
Osigurava javnost rada i participaciju civilnog sektora u procesima planiranja, organiziranja i evaluacije oblika zdravstvene i socijalne skrbi.
Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguravanju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.

Članak 12.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne, prostorne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti  udruga nacionalnih manjina županijske razine, uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave, nakon konstituiranja sedam vijeća nacionalnih manjina na regionalnoj razini, podupire redovnu i programsku djelatnost Talijanske unije, kao i ustanova i organizacija koje djeluju u sustavu Talijanske unije, sukladno odredbama Statuta i proračunskim mogućnostima Istarske županije, rješava predstavke građana vezane za problematiku poštivanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava.
Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguravanju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.

Članak 13.

Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove ustroja i organizacije proračunsko-računovodstvenog sustava Istarske županije, planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi i zadanim smjernicama. Vodi financijsko poslovanje, obavlja računovodstveno-financijske poslove,  postupke vezane za zaduživanje proračuna, te priprema prijedloge za izdavanje suglasnosti za zaduživanje proračunskih korisnika. Obavlja poslove vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija, prati naplatu proračunskih prihoda, vrši kontrolu ulazne financijske dokumentacije,  vrši obračun plaća i naknada, te obavlja poslove platnog prometa, prati stanje obveza i izvršavanja javnog duga, prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice), organizira popis imovine (inventure), te ažurira stanje imovine i potraživanja. U poslovima koji su vezani za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza Županije, utvrđivanje i naplatu poreza za jedinice lokalne samouprave, te vodi postupke prisilne naplate u svrhu naplate poreza.
Izrađuje nacrte proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo, te zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima izvještava i nadležne institucije (Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju, Financijsku agenciju). 

Članak 14.

Upravni odjel za lokalnu  i područnu (regionalnu) samoupravu obavlja poslove poticanja razvoja lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, pruža pravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te istima daje savjete i mišljenja u pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave, organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području Županije, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, a u drugom stupnju u upravnom postupku po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, davanje smjernica radi jačanja koordinativne uloge Županije u obavljanju poslova i provedbi propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, jačanje međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u Županiji.
Upravni odjel priprema i provodi aktivnosti vezane uz izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za veću decentralizaciju (regionalizaciju), jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uključivo i pripremu prijedloga izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi izrade prijedloga kojima se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u razvoju lokalne samouprave i poticanju poduzetništva i regionalnog razvitka.
Pored navedenih poslova i zadataka Upravni odjel obavlja poslove pisarnice za upravna tijela i službe Županije, te druge opće, pomoćne i tehničke poslove, osigurava sustav upravljanja unutarnjim ustrojem Istarske županije, provodi javnu nabavu za zajedničke troškove, te osigurava zastupanje Istarske županije. 

Članak 15.

Upravni odjel za turizam prati i koordinira aktivnosti  u svezi provedbe Master plana razvoja turizma Istre, usmjerava aktivnosti na izradi Sustava poticaja kvalitete, osigurava uredno izvršavanje svih financijskih obveza prema bankama kao i praćenje investicija kod kreditoprimaca, obilazak i praćenje postojećih subjekata u svim vidovima razvojnih turističkih projekata, logistička potpora i edukacija zainteresiranih subjekata u razvojnim programima, obilazak potencijalnih novih, savjetodavna uloga, promovira razvojne turističke projekte (sajmovi, tiskovne konferencije, prezentacije, internet,  e-mailing), prati  domaće i inozemne novinare u izradi reportaža o razvojnim turističkim projektima Istre, provodi organizacijske promjene radi usklađivanja procesa rada s aktualnom zakonskom regulativom, izvješćuje Skupštinu Županije, nadležna  tijela vlasti i javnost o stanju u djelatnosti, te obavlja savjetodavnu pomoć i komunikaciju (horizontalno i vertikalno). Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.

Članak 16.

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja i to izradu strateških dokumenta, suradnju s tijelima državne uprave, komorama, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima, te provedbu programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja.
Priprema koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka, uvjeta za djelovanje tržišta, prati tekuća gospodarska kretanja, prati robne rezerve, djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitak svih krajeva Županije, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvitku.
Obavlja poslove iz područja energetike, prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, suradnju s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike.
Posebno prati stanje i poduzima aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj  dominantnih industrijskih grana, razvoju poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju, osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose sa stranim partnerima, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju, prati stanje i ostvaruje uvijete za razvoj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti upravnog odjela.
Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike, prikuplja podatke, izrađuje analize, predlaže mjere, predlaže projekte javno-privatnog partnerstva, i dr.
Sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi strukovnih organizacija, udruga inovatora i gospodarskih subjekata.

Članak 17.

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije obavlja poslove vezane uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije  s regijama u inozemstvu, priprema sporazume o suradnji, te održava suradnju s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, a u sklopu europskih integracija obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, surađuje na pripremi i implementaciji međunarodnih projekata, koordinira poslove i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji projekata, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju,  obavlja poslove vezane uz participaciju u europskim programima, koordinira rad Ureda Istarske županije u Bruxellesu, obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima, izdaje informativno glasilo o poslovima međunarodne suradnje,  sudjeluje u organizaciji stručnih skupova,  promovira europske vrijednosti, te organizira izložbe i promocije projekata financiranih iz europskih sredstava i donacija, te obavlja druge poslove propisane zakonom, odlukom Županijske skupštine ili nalogom Župana.

Članak 18.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju, a osobito postupke izdavanja dokumenata prostornog uređenja, izvoda iz dokumenata, uvjerenja o statusu parcela, postupke izdavanja potvrda na akte o parcelaciji građevinskog zemljišta, izdavanje lokacijskih dozvola, omogućava građanima neposredni uvid u dokumente prostornog  uređenja i druge poslove.

Članak 19.

Stručna služba Skupštine obavlja stručne, pravne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, a osobito: obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnih i drugih tijela Županije, obavlja poslove organizacije rada Županijske skupštine, njezinih stalnih radnih tijela, Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, Međustranačkog kolegija, Klubova vijećnika, stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, Komisije za elementarne nepogode, Savjeta mladih i vijećnika Županijske skupštine, te izvršnog tijela, Župana, kolegija pročelnika i dr. U oblasti rada izrađuje plan prijema u službu, izrađuje pojedinačne upravne akte i druge akte radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima, vodi evidenciju o službenicima i namještenicima upravnih tijela, te druge poslove iz oblasti rada i zapošljavanja, vodi brigu o stručnom osposobljavanju zaposlenika, izrađuje nacrt Plana izobrazbe zaposlenika, obavlja stručne i administrativne poslove za povjerenstvo za provedbu strategije i planiranje trajnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Obavlja stručno-pravne i administrativne poslove za Službenički sud Istarske županije, ovlaštene osobe vrše zastupanje Istarske županije kod sudova, pokreće postupak imenovanja sudaca porotnika općinskih sudova i županijskog suda i trgovačkog suda. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
Obavlja pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe upravnih tijela, kao što su poslovi vezani za osnivanje i prestanak trgovačkih društava i ustanova, stjecanje i prodaju udjela u trgovačkim društvima i dr.

Članak 20.

Služba za unutarnju reviziju dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta u cilju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja. Unutarnja revizija obuhvaća faze procjene rizika, planiranje, obavljanje revizije, izvješćivanje i praćenje provedbe danih preporuka, a obavlja se kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava.

Članak 21.

Kabinet župana obavlja stručne, savjetodavne, protokolarne i pravne poslove za potrebe Župana i zamjenika Župana, organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima, obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije sa tijelima državne uprave tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustanovama i udrugama, organizira koordinaciju s gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj Županije, izrađuje akte i ugovore za potrebe Župana, obavlja poslove na području informatičkog razvoja za potrebe Županije, u cilju izgradnje civilnog društva potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana razmatra predstavke i pritužbe građana na rad županijskih upravnih tijela, te predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih kretanja, te predlaže mjere razvoja, promicanja i sustavnog unapređenja gospodarstva, obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju društvenih kretanja, te predlaže mjere razvoja, promicanje i sustavnog unapređenja obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, kulture, sporta i dr. 

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA 

Članak 22.

Upravnim odjelima i Kabinetom župana upravljaju pročelnici, a Stručnom službom za poslove Skupštine tajnik, koje na temelju javnog natječaja imenuje Župan.
Čelnik upravnog tijela osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti. 

Članak 23.

Čelnik upravnog tijela organizira obavljanje poslova, izdaje djelatnicima upute za obavljanje poslova, skrbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava funkcioniranje upravnog tijela te obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom.

Članak 24.

Čelnik upravnog tijela dužan je izvješćivati Županijsku skupštinu i Župana o stanju u djelatnosti upravnog tijela, te o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Članak 25.

Čelnik upravnog tijela u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima te Statutom Istarske županije
Rad upravnih tijela usmjerava i usklađuje Župan.
Župan odlučuje o izuzeću čelnika upravnog tijela u upravnom postupku.

IV. UNUTARNJI USTROJ UPRAVNIH TIJELA 

Članak 26.

Način rada i odlučivanja, unutarnja organizacija, broj djelatnika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela s opisom poslova i stručnim uvjetima uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI  U UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 27.

Upravna tijela primaju na rad službenike i namještenike, na način i pod uvjetima propisan zakonima i drugim propisima.
Službenik, odnosno namještenik se može rasporediti samo na radno mjesto propisano Pravilnikom o unutarnjem redu upravnog tijela, za koje ispunjava uvjete propisane tim Pravilnikom. 

Članak 28.

Službenici i namještenici imaju prava i dužnosti propisane zakonom i drugim propisima.
Za svoj rad službenici i namještenici u upravnim tijelima odgovaraju u slučajevima i po postupku propisanim zakonom i drugim propisima te općim aktima.

VI. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 29.

Sredstva za plaće i materijalne troškove službenika i namještenika u upravnim tijelima, osiguravaju se u Proračunu Istarske županije temeljem godišnjeg programa rada upravnog tijela.

Članak 30.

Plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima, uređuju se posebnom odlukom. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Župan će imenovati službenike koji će privremeno obavljati poslove pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.

Članak 32.

Čelnici Upravnog odjela za gospodarstvo i Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije predložiti će Županu Istarske županije donošenje Pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela iz  stavka 2. preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove i radne zadatke radnih mjesta na koja su bili raspoređeni do preuzimanja, te poslove i radne zadatke prema nalogu čelnika tijela uprave u koje su preuzeti i ostvaruju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima o rasporedu.
Preuzeti službenici i namještenici tijela uprave iz stavka 1. i 2. ovog članka koji ne budu raspoređeni na radna mjesta prema Pravilnicima o unutarnjem redu upravnog tijela iz stavka 2., iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili iz razloga što ne ispunjavaju stručne i druge uvjete rasporeda stavljaju se na raspolaganje Županu, a u svezi s čl. 102. do 109. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08).

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 18/05, 13/07 i 8/08). 

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 023-01/09-01/30
Urbroj: 2163/1-01/4-09-5
Pazin, 9. studenoga 2009.

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije

Dino Kozlevac, v.r.