Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.)  Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana dana 01. srpnja 2020. godine

objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.
U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, kriterijima i ocjenom izvršenja programa u 2020. godini, uvrstit će se:

 1. programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija - Regione Istriana
 2. programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana
 3. programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
 4. programi:

  - zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
  - zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
  - književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
  - vizualnih umjetnosti,
  - glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
  - iz područja novih medijskih kultura,
  - međunarodne kulturne suradnje,
  - institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

II.

U Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu osigurati će se sredstva prije svega za:

 1. nastavak financiranja projekata i programa koji se provode u kontinuitetu,
 2. projekte i programe koji su podržani i financijskim sredstvima iz drugih izvora

  - projekti i programi financirani iz državnih, gradskih, općinskih i ostalih izvora,
  - projekti i programi međunarodne kulturne suradnje,
  - zajednički projekti i programi više subjekata iz područja kulture (ustanova, udruga, tvrtki, autora),
  projekte i programe  manjih i financijski slabijih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije - Regione Istriana
 3. projekte i programe koji su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte i programe iz kulture,
 4. projekte i programe koji su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije - Regione Istriana,
 5. kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte i programe,
 6. originalne projekte i programe koji potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti,
 7. projekte i programe koji potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre)
 8. edukacijske projekte i programe (izobrazba i usavršavanje),
 9. podržavanje stvaralaštva i afirmacije mladih autora.

III.

Kao posebni natječaji u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu, raspisati će se natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge.

Natječaj za otkup vrijednih knjiga, zbornika i časopisa i financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu objaviti će se istovremeno s ovim Javnim pozivom, dok će se Javni natječaj za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje u području kulture provode udruge objaviti najkasnije do 31. siječnja 2021. godine temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narode novine“ br. 26/15.).

IV.

Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije - Regione Istriana.

V.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr
Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom i  sa svim obveznim prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost - Assessorato cultura e territorialità, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.

VI.

Rok za podnošenje prijava je od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine.

VII.

Istarska županija, kao voditelj obrade osobnih podatka, će s osobnim podacima prijavitelja - fizičkih osoba i osoba ovlaštenih za zastupanje ustanova, trgovačkih društava  i drugih pravnih osoba, voditelja projekata, fizičkih osoba – partnera i dr. postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na predmetnoj Uredbi  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.  Istarska županija čuva povjerljivost  osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.

VIII.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene on-line te kojima nedostaje neki od traženih priloga neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu.

IX.

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu donosi se zajedno sa Proračunom Istarske županije - Regione Istriana te se objavljuje na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana (www.istra-istria.hr).
Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave Programa javnih potreba u kulturi  Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu na mrežnim stranicama.

Klasa: 612-01/20-01/146 
Urbroj: 2163/1-21/3-20-01
Novigrad-Cittanova, 15. lipnja 2020. g.

Popis pozivne dokumentacije: