27. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/73
URBROJ: 2163/1-01/4-19-01
Pazin, 03. prosinca 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
27. sjednicu Skupštine Istarske županije

u petak, 13. prosinca 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u devet mjeseci 2019. godine
 4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave
 6.  
  a) Proračun Istarske županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2020. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2020. godinu
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2020. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu
 12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 13. Prijedlog Odluke o otpisu poreznog duga s osnova županijskih poreza za koji je utvrđena zastara prava na naplatu porezne obveze i kamata na dan 01. siječnja 2019.
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije
 15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2020. godinu
 16. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2020. godinu
 17. Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 19. Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2020. godinu
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni koji se daje u zakup za obavljanje zdravstvene zaštite u mreži javne zdravstvene službe uključujući ljekarničku djelatnost i dentalnu tehniku
 22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti koncesionaru Tomislavu Ružiću za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne zdravstvene zaštite
 23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na kandidaturi za titulu Europske prijestolnice kulture za 2025. g. u Republici Sloveniji naziva „Piran-Pirano 4 Istria 2025“
 24. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Istarske županije za 2018. godinu

Dopuna dnevnog reda 27. sjednice Skupštine:

 1. Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općina i gradove na području Istarske županije za 2021. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Valtura za 2020. godinu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.