Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 10. rujna 2019. do 31. listopada 2019. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini (prioritetno područje zdravstvo i socijalna skr

Na temelju članka 44. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/17 i 19/17) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 05. studenog 2019. godine donosi

O D L U K U
o raspodjeli financijskih sredstva za sufinanciranje projekata  pristiglih između 10. rujna 2019. i 31. listopada 2019. godine
temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 
 
Preuzmite Odluku u pdf formatu