Objavljeno: 12.09.2019. do 19.09.2019.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - građenje pomoćne građevine - bazen na postojećoj građevnoj čestici 2317/2 k.o. Šajini)

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000368
URBROJ: 2163/1-18-06/7-19-0006
Pula, 10.09.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (328 kB)