Objavljeno: 14.08.2019. do 27.08.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine - automehaničarska radionica, na k.č. br. 526/1 (novoformirana), k.o. Valtura (Valtura)

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000636
URBROJ: 2163/1-18-06/1-19-0012
Pula, 14.08.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (78 kB)