Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj, 25/13, 85/15), Istarska županija otvara i objavljuje, dana 20. svibnja 2019. godine,

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
O NACRTU PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE SA INTEGRIRANIM IZVJEŠĆEM O STANJU OKOLIŠA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI OD 2014. DO 2018. GODINE, TE PROGRAMOM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

 1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine (dalje u tekstu: Program zaštite okoliša).
 2. Integrirani dio Programa zaštite okoliša čine i Izvješće o stanju okoliša u Istarskoj županiji od 2014. do 2018. godine, te Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine
 3. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Nacrt Programa zaštite okoliša i svih njegovih integriranih elemenata dostavi svoje prijedloge i mišljenja.
 4. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 20. svibnja do 21. lipnja 2019. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascima za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
 5. U sklopu savjetovanja planirano je i javno izlaganje koje će se održati 30. (četvrtak) svibnja 2019. godine u velikoj dvorani HGK – Županijske komore Pula, Carrarina 5, 52100 Pula, s početkom u 12,00  sati.
 6. Izlaganju će biti nazočni predstavnici Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije kao naručitelji izrade Programa zaštite okoliša od strane Istarske županije, te predstavnici tvrtke OIKON d.o.o. iz Zagreba kao izrađivači Programa, a koji će široj i zainteresiranoj javnosti prezentirati Program i sve njegove integrirane elemente, odnosno sadržaj, svrhu i namjenu predmetnog dokumenta.
 7. Obrasci za savjetovanje izrađeni su zasebno za Program zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine, Izvješće o stanju okoliša u Istarskoj županiji od 2014. do 2018. godine, te Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine
 8. Moguće je prilikom sudjelovanja u savjetovanju ispuniti jedan ili više Obrazaca za savjetovanje, a isti moraju biti popunjeni sa svim traženim podacima te u roku dostavljeni na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr .
 9. Ova objava biti će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr.
 10. Po završetku savjetovanja će svi pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr, najkasnije 30. lipnja 2019.
 11. Tekst Nacrta Programa zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine, kao i svih njegovih integriranih elemenata možete preuzeti ovdje.
Privici:

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Programa zaštite okoliša

Program zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine predstavlja temeljni dokument održivog razvitka i zaštite okoliša regionalne razine. Programom zaštite okoliša se u skladu s područnim (regionalnim), odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Program donosi, pobliže razrađuju mjere iz Plana (Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske) koje se odnose na područje Istarske županije. Program zaštite okoliša sadrži osobito:

 • uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama okoliša i pojedinim prostornim cjelinama područja za koji se Program donosi,
 • subjekte koji su dužni provoditi mjere utvrđene Programom i ovlaštenja u svezi s provedbom utvrđenih mjera zaštite okoliša,
 • praćenje stanja okoliša i ocjenu potrebe uspostave mreže za dodatno praćenje stanja okoliša u području za koji se Program donosi,
 • način provedbe interventnih mjera u iznenadnim slučajevima onečišćivanja okoliša u području za koji se Program donosi,
 • rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera,
 • izvore financiranja za provedbu utvrđenih mjera i procjenu potrebnih sredstava.

Logičku osnovu i polazište za Program zaštite okoliša predstavlja Izvješće o stanju okoliša u Istarskoj županiji od 2014. do 2018. godine, koje pored ove, ima zadaću da na jednom mjestu objedini, analizira i na odgovarajućoj razini detaljnosti, strukturirano prezentira podatke, informacije i ocjene o stanju okoliša, zbog čega ova dva dokumenta čine funkcionalnu cjelinu. Zakonske odredbe definiraju okvirni sadržaj i Izvješća i Programa, ali i njihov međuodnos. Izvješće o stanju okoliša Istarske županije i Program zaštite okoliša Istarske županije dio su cjeline planske dokumentacije propisane Zakonom o zaštiti okoliša na koju se nadovezuju i povezuju čitav niz djelatnosti / aktivnosti / studijsko-programskih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a koji se detaljnije bave pojedinim segmentima zaštite okoliša.

Program sadrži i integriran dio koji predstavlja Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine, a kojim se osigurava provođenje zakonskih obveza županije i obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz međunarodnih ugovora vezanih na zaštitu zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama. Programom zaštite zraka definirati će se ciljevi i mjere koji proizlaze i temelje se na ciljevima i mjerama definiranim u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine ("Narodne novine" broj 139/13.), sa iznimkom da će se odnositi na naredno četverogodišnje razdoblje obzirom da taj vremenski okvir daje Program zaštite okoliša u kojemu Program zaštite zraka predstavlja integrirani segment.

Svi ciljevi i mjere ovih triju dokumenata integriranih u Program zaštite okoliša Istarske županije, odnose se na regionalnu razinu te uzimaju u obzir postojeće stanje i pritiske na području Istarske županije.

Zakonom je također propisano da Program zaštite okoliša regionalne razine mora biti usuglašen s važećim Planom zaštite okoliša RH koji je u postupku donošenja, a usuglašenost utvrđuje nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) prilikom izdavanja prethodne suglasnosti.

Budući Program zaštite okoliša ima utjecaj na interes svih građana Istarske županije radi čega se provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Za provedbu ovog savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2019. godinu.