Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede

Na temelju Pravilnika o provedbi Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija (Sl. novine Istarske županije br. 09/2013)  te Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju  projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz  područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede Klasa: 402-01/19-01/15, Urbroj: 2163/1-01/8-19-02 od 10. svibnja 2019. godine,  Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije raspisuje

Javni poziv
za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koji se planiraju realizirati na području Istarske županije u 2019. godini namijenjenih jedinicama lokalne samouprave, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama , a dodjeljuje ih Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu. Istarska županija zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Korisnici bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa putem ovog Javnog poziva ne mogu biti udruge građana osnovane sukladno važećem Zakonu o udrugama.

2. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST POZIVA

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 2.813.000,00 kuna. Najniži  iznos traženih sredstava za financiranje projekta/programa je 5.000,00 kuna.

3. SREDSTVA IZ TOČKE 2. OVOG JAVNOG POZIVA DODJELJIVATI ĆE SE ZA SLIJEDEĆE MJERE :

 1. Organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama
 2. Unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina, autohtonih kultivara, unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva te primjena novih tehnologija u poljoprivredi
 3. Unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija sa ciljem zadržavanja ljudi u ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa
 4. Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika, neformalnog obrazovanja žena (komorska udruženja i  strukovne komore, zadružne asocijacije, znanstvene stručne i obrazovne institucije, turističke zajednice, ustanove, agencije i JLS )

Korisnici mogu biti:

 • Mjera 1: Korisnici su organizatori manifestacija koje se organiziraju na području Istarske županije i to:
  • a) za znanstveno-stručne skupove – obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije, zadružne asocijacije, agencije u poljoprivredi, jedinice lokalne samouprave, gospodarsko-interesna udruženja, komorska udruženja i  strukovne komore, turističke zajednice, ustanove.
  • b) za gospodarske manifestacije - jedinice lokalne samouprave, agencije u poljoprivredi, zadružne asocijacije, gospodarsko-interesna udruženja, komorska udruženja i  strukovne komore, turističke zajednice, ustanove.
  • c) za lokalno-tradicijske manifestacije - jedinice lokalne samouprave, agencije u poljoprivredi, zadružne asocijacije, gospodarsko-interesna udruženja, komorska udruženja i  strukovne komore, turističke zajednice, ustanove.
  • d) za skupno učešće poljoprivrednih proizvođača na gospodarskim manifestacijama - zadružne asocijacije, agencije u poljoprivredi, komorska udruženja i  strukovne komore, turističke zajednice, ustanove .
 • Mjera 2: Gospodarsko-interesna udruženja, zadružne asocijacije, agencije u poljoprivredi, komorska udruženja i  strukovne komore, turističke zajednice.
 • Mjera 3: Zadružne asocijacije, agencije u poljoprivredi, gospodarsko-interesna udruženja, komorska udruženja i  strukovne komore, turističke zajednice.
 • Mjera 4: Organizatori programa cjeloživotnog obrazovanja, agencije u poljoprivredi, komorska udruženja i strukovne komore, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, zadružne asocijacije

4. POSEBNI UVJETI ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE
 
Dokumentacija koja se prilaže uz program/projekt:

 • akt o registraciji
 • izjavu da nije pokrenut stečajni postupak
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije i proračunu jedinice lokalne samouprave (ako je primjenjivo)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. POSTUPAK ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Nakon administrativne provjere svih prijava, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019.godinu namijenjenih jedinicama lokalne samouprave, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama, imenovano od strane Župana Istarske županije, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu donosi:

 • Prijedlog dodjele iznosa bespovratnih financijskih sredstava za svakog Prijavitelja koji u cijelosti ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom
 • Prijedlog o odbijanju prijave za svakog Prijavitelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i Odluku o odbijanju Prijave Župan donosi u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje Prijave.

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava biti će objavljena na Web stranicama Istarske županije.

Potencijalni korisnik podnosi prijavu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava ako se aktivnosti programa/projekta provode na području Istarske županije ili za korisnike sa područja Istarske županije.

Prijavu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Korisnik podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni u elektronskom obliku na Web stranici Istarske županije (www.istra-istria.hr), i to:

NEĆE SE RAZMATRATI

 1. Prijave koji se ne dostave u roku,
 2. Prijave nedopuštenog prijavitelja,
 3. Prijave s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom,
 4. Prijave koje nisu ispunjene računalom ili neovjerene prijave.
 5. Projekti/programi koje nisu sukladni mjerama iz ovog javnog poziva,
 6. Projekti/programi čiji prijavitelji imaju porezni dug prema Istarskoj županiji

Datum raspisivanja natječaja: 14. svibnja 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Javnom pozivu je 17. lipnja 2019. godine.

6. IZNOS BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Podnositelj prijave putem ovog Javnog poziva za istu aktivnost unutar projekta,programa, manifestacije i sl., bespovratna financijska sredstva može dobiti samo jednom.
Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo troškovi nastali provođenjem projekta, programa, manifestacije i slično, te se neće priznati troškovi koji su dugovi organizatora, kamate, ili isti troškovi koji su već pokriveni od strane drugih donatora.

Isplata bespovratnih financijskih sredstava

S korisnikom kojemu je odobrena dodjela bespovratnih financijskih sredstava Istarske županije - Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Župan Istarske županije sklapa Ugovor.

Istarska županija - Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije vrši isplatu bespovratnih financijskih sredstava na IBAN broj Korisnika, jednokratno ili u više navrata što se regulira Ugovorom.

7. NADZOR NAD KORISNICIMA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kontrolu nad korisnicima bespovratnih financijskih sredstava na licu mjesta provodi Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, uz prethodnu najavu od 7 dana, uvidom u prijavu podnositelja, priložene dokumente i svu prateću dokumentaciju vezanu za provedbu programa/projekta za koji su dodijeljena bespovratna financijska sredstva. Prijavitelji  su dužni čuvati preslike Prijave i prateće dokumentacije sedam (7) godina od dana potpisivanja Ugovora i okončane isplate.

Županija će od Prijavitelja/Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Prijavitelj/Korisnik financiranja:

 • nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
 • nije utrošio sva odobrena sredstva,
 • sredstva nije namjenski koristio,
 • iz neopravdanih razloga nije podnio izvještaj u propisanom roku.

Roka za podnošenje izvješća je 31. prosinac 2019. godine.

8. POPUNJAVANJE I SLANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava i izvješće se podnose isključivo na slijedećim Obrascima:

objavljenim na web stranici Istarske županije (www.istra-istria.hr)


Obrasce za prijavu i izvješće potrebno je popuniti u cijelosti isključivo pomoću računala. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom.

Prijava za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava podnosi se poštom preporučeno s povratnicom na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin

S NAZNAKOM

„Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih  financiranju projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019.godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama“

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Napomena : u gornjem lijevom dijelu omotnice navesti puni naziv  i adresu prijavitelja na Javni poziv


AKO VANJSKA OMOTNICA NE SADRŽI PUNI NAZIV I ADRESU PRIJAVITELJA I NAZNAKU JAVNOG POZIVA  NA KOJI SE PRIJAVLJUJE, PRIJAVA ĆE SE SMATRATI NEVAŽEĆOM.

Na sva propisana mjesta staviti pečat i/ili potpis odgovorne osobe. Priložiti točne, potpune podatke i potpunu dokumentaciju.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@istra-istria.hr, najkasnije do  3. lipnja 2019. godine.

9. KRITERIJI VREDNOVANJA ZA EVALUACIJU PROJEKATA/PROGRAMA I DODJELU POTPORE

 

KRITERIJI VREDNOVANJA PROJEKTA/PROGRAMA  

Maksimalni broj bodova

Usklađenost projekata i programa sa ciljevima i zadacima važećih strateških dokumenata Istarske županije (Županijskom razvojnom strategijom, Strategijom ruralnog razvoja Istarske županije i  ostalim aktima )

30

Uspješnost dosadašnje provedbe projekata i programa koje Istarska županija  u kontinuitetu već financijski potpomaže i za koje se, na temelju izvješća, ocjeni da su se do sada uspješno provodili

20

Financiranje  projekta i programa iz drugih izvora

20

Usklađenost sa interesima područja i stanovnika Istarske županije 10

10

Inovativnost u aktivnostima programa/projekta koje mogu biti primjer dobre prakse u ostalim organizacijama

10

Isticanje kvalitete dosadašnjeg rada, iskustva i uspjeha  podnositelja zahtjeva u provođenju sličnih projekata/aktivnosti, preporuke dosadašnjih partnera i suradnika u sličnim projektima/aktivnostima te dosadašnja suradnja sa Županijom.

10

Sveukupno

100

10. PRIGOVOR NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva po Javnom pozivu imaju pravo podnijeti prigovor protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti zbog nepravilnosti ili nezakonitog postupanja u provedbi javnog poziva, ali se ne može podnijeti na visinu odobrenih sredstava.
Prigovori se podnose nadležnom upravnom tijelu Županije u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana objave na Web stranicama odnosno od dana dostave pisane obavijesti, a Odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice u primjerenom roku donosi Župan Istarske županije.


Klasa: 402-01/19-01/119
Urbroj: 2163/1-03/18-19-03

Pazin, 14. svibnja 2019. god.