21. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/14
URBROJ: 2163/1-01/4-19-02
Pazin, 16. travnja 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
21. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 5. Izvješće Župana Istarske županije za 2018. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu
 7.  
  a. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2019. godinu
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2019. godinu
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
 12. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
 13. Dopune Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2019. godinu
 14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 15.  
  a. Prijedlog Odluke o promjeni naziva POLITEHNIKE PULA - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti i potvrđivanju prijedloga Statuta Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad
 17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2018. godinu
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih domova zdravlja
 21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018. godinu
 22. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu
 23. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2018. godinu
 24. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2018. godinu
 25. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije Općini Višnjan
 26. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2019. godini
 27. Prijedlog Odluke o promjeni adrese sjedišta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano
 28. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Gimnazije Pula
 29. Prijedlog Zaključka o donošenju prijedloga Istarske županije za izradu Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024. godina)
 30. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2018. godinu u Istarskoj županiji
 31. Prijedlog Rješenja o sedmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
 33.  
  a. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole  – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie
  b. Prijedlog odluke  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Divšići
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marčana
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare  italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie
  g. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare  italiana, Novigrad – Cittanova
  h. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA
  i. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar
  j. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
 34.  
  a. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet
  b. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Pula
  c. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Pula
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula,
  g. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč,
  h. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola,
  i. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno,
  j. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula
  k. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula
 35.  
  a. Prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie
  c. Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole „Vladimir  Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie
  d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke godišnjim troškovima školovanja za  školsku godinu 2019./20. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  e. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Blažine Labin
  f. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Buzet
  g. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Leonardo da  Vinci" Buje- Buie
  h. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Balote Poreč
  i. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
  j. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Turističko-ugostiteljske škole Antona  Štifanića Poreč
  k. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Industrijsko-obrtničke škole Pula
  l. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  m. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Tehničke škole Pula
  n. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Medicinske škole Pula
  o. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Ekonomske škole Pula
  p. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno
  q. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gimnazije Pula
  r. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
  s. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  t. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Pula
  u. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.