Objavljeno: 12.04.2019. do 25.04.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za stambenu građevinu, na k.č. br. 3642/1 (nastaje od dijela 3642), k.o. Žminj (Krničari)

KLASA: UP/I-361-03/18-01/935
URBROJ: 2163/1-18-07/2-19-08
Bale, 10.04.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (82 kB)