Objavljeno: 11.04.2019. do 19.04.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju transfomatorske stanice TS 20/0,4 Kv Dane, izgradnju stupne transfomatorske stanice STSB 20/0,4kV 160(250) kVA, srednjenaponski 20kV kabelski rasplet i niskonaponski razvod na k.č. br. 979/3, ..., k.o. Dane (Lanišće) i 1390/1, ..., k.o. Vodice (Lanišće)

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000087
URBROJ: 2163-1-18/3-19-0009
Buzet, 10.04.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (127 kB)