Objavljeno: 12.04.2019. do 19.04.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za stambenu i pomoćnu građevinu - bazen, na k.č. br. 135/11 (nastaje od dijelova 135/11 i 135/4), k.o. Kavran, naselje Kavran

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000654
URBROJ: 2163/1-18-06/7-19-0010
Pula, 10.04.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (79 kB)