Objavljeno: 11.04.2019. do 20.04.2019.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za prometnicu, oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, komunikacijsku infrastrukturu i vodovodnu mrežu, na k.č. br. 433/73, ..., 433/4, k.o. Pomer

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000144
URBROJ: 2163/1-18-06/5-19-0006
Pula, 09.04.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)