Objavljeno: 11.02.2019. do 22.02.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za vodovodnu mrežu na k.č. br. 1666/19, 862/88, 862/85, 1666/18, 1666/17, 1666/16, 862/89 i 862/76, k.o. Medulin

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000059
URBROJ: 2163/1-18-06/5-19-0004
Pula, 08.02.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)