19. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/02
URBROJ: 2163/1-01/4-19-01
Pazin, 05. veljače 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
19. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 18. veljače 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju i izgradnji Opće bolnice Pula
 4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2019. godini
 5. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2019. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula kod Istarske kreditne banke d.d. Umag
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na  Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom
 11. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2019. godinu
 12. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana s područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2018. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Istarske županije za 2019. godinu
 15. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije općini Medulin
 16. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Županu Istarske županije za potpisivanje tabularne isprave za uknjižbu pomorskog dobra na k.č. br. 2495/2 k.o. Rovinj
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu sjedišta, dopunu djelatnosti i Izmjene i dopune Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell' Istria
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli
 20.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jure Filipovića Barban
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Juršići
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan
  g. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Batelića – Raša
  h. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
  i. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga-Scuola elementare Torre-Abrega
  j. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Jože Šurana Višnjan
  k. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj
  l. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina
  m. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički
  n. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarin Medulin
 21.  
  a. Prijedlog Odluke o o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Pula
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“-Scuola media superiore „Vladimir Gortan
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin
  g. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  h. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula
  i. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Statuta Medicinske škole Pula
  j. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin
  k. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.