Objavljeno: 11.01.2019. do 21.01.2019.

Poziv na uvid u spis:Izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine Vodovodni ogranak Bani - Brdo – Jerončići,
na katastarskim česticama k.č. 3681/1, 3681/2, 1717, 1683/2, zgr. 148/2, 1693, 1692/3, 1692/2, 1689/2, 1692/1, 1690, 1633 k.o. Novaki Pazinski (Bani-Brdo-Jerončići)

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000075
URBROJ: 2163/1-18-04/1-19-0002
Pazin, 11.01.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (193 kB)