Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2019. godinu

Na temelju Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/2015.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje u području očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina u Istarskoj županiji provode udruge nacionalnih manjina Klasa: 402-01/18-01/41, Urbroj: 2163/1-01/8-18-02 od 28. prosinca 2018. g., Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije- Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici della Regione istriana, dana 7. siječnja 2019. g., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2019. godinu

1. Istarska županija – Regione Istriana,  Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, poziva udruge, zajednice, društva, kulturna društva i druge organizacije civilnoga društva – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina na području Istarske županije – Regione Istriana,  da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru  Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj).

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti kulturne umjetničke projekte/programe nacionalnih manjina iz sljedećih prioritetnih područja:

     a) očuvanje i valorizacija kulturne baštine nacionalnih manjina
     b) obilježavanje značajnih obljetnica nacionalnih manjina

3. U Proračunu Istarske županije – Regione Istriana za 2019. godinu osigurati će se financijska sredstva prvenstveno za kulturno umjetničke projekte/programe udruga nacionalnih manjina koji:

 • su od posebnog interesa i značaja za razvitak multikulturalnosti, jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije – Regione Istriana
 • se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2019. godini)
 • su podržani  financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te oni koje Istarska županija – Regione istriana koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
 • čuvaju i valoriziraju kulturnu baštinu i tradiciju nacionalnih manjina i obilježavaju važne obljetnice.

4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi  457.700,00 kuna.
     Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 6.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 30.000,00 kuna.
     Očekivani broj pojedinačnih projekata/programa koji će se financirati je 48.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava 6. veljače 2019. godine.

6. Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više projekata/programa po svakom prioritetnom području kulture iz točke 2. ovog Natječaja.
         Davatelj financijskih sredstava može  s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do četiri projekta/programa,  na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od  01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine).
         Ista udruga može biti partner na više kulturno umjetnička projekata/programa nacionalnih manjina unutar prioritetnih područja nacionalnih manjina iz točke 2.  ovog Natječaja.
         Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj/drugim prijavi/prijavama.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije – Regione Istriana i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije – Regione Istriana i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja kulturnog umjetničkom projekta/programa nacionalnih manjina ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji -    Regione Istriana i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr

9. Istarska županija, kao voditelj obrade osobnih podatka,  će s osobnim podacima fizičkih osoba (osobe ovlaštene za zastupanje udruga i drugih neprofitnih organizacija, voditelji projekata, fizičke osobe – partneri i dr.) postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na predmetnoj Uredbi  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.  Istarska županija čuva povjerljivost  osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.

10. Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se u zatvorenoj omotnici poštom, kurirom ili osobno (predajakod Administrativne tajnice Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije – Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici della Regione Istriana ) , uz napomenu (naziv natječaja – ne otvarati), na sljedeću adresu

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE  – ASSESSORATO AMMINISTRATIVO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI
O. A. Rismondo 2 – A. Rismondo 2
52210 Rovinj - Rovigno

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

     a) preslika Izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)
     b) preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)
     c) preslika ovjerenog Statuta
     d) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
     e) ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
     f) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku)
     g) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku)

11. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

12. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: talz-nacm@istra-istria.hr

KLASA: 023-01/19-01/02
URBROJ: 2163/1-11/2-19-01

Pročelnik
Valerio Drandić

OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

a) Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije – Regione Istriana
b) Upute za prijavitelje
c) Obrasci za prijavu projekta/programa:
     - Prioritetno područje 1: Očuvanje i valorizacija kulturne baštine
     - Prioritetno područje 2: Obilježavanje značajnih obljetnica nacionalnih manjina
d) Popis priloga uz prijavu
e) Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g) Obrazac izjave o partnerstvu
h) Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa
i) Obrazac za izvještavanje