Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Stručnu službu za poslove Skupštine Istarske županije

Klasa: 112-02/18-01/36
Urbroj: 2163/1-01/02-18-3
27. studenog 2018.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske), Pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske županije raspisuje

Javni natječaj za prijam
u službu na neodređeno vrijeme
u Stručnu službu za poslove Skupštine Istarske županije

Na radno mjesto:

1. Stručni/a suradnik/ca za sjednice - jedna/na izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme (mjesto rada Pazin).

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • stručni prvostupnik upravnog prava i uprave iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava – preddiplomski stručni studij – Upravni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje talijanskog  jezika.
 • poznavanje rada na računalu.

Kandidati/kinje su uz prijavu na javni natječaj dužni/e priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje  iz kojeg je razvidan ostvaren staž i stručna sprema na temelju koje je staž ostvaren i potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik uvjerenja nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika, (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, odnosno preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet talijanski jezik  ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju talijanskog jezika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložit uz prijavu na natječaj, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijamu u službu. Kandidat/kinja je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao/la prijavu na natječaj.

Određuje se probni rad od dva mjeseca.
Osoba koja ima prethodno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u propisanom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH).

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja) kandidata/kinja su:
Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

 1. Ustav RH ("Narodne novine", broj 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 –pročišćeni tekst i 5/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br. 7/2009)

Na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr  objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme testiranja, te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru znanja i sposobnosti.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - poveznica.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidatima/kinjama se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), budući da je Planom prijma u službu za 2018. godinu utvrđena adekvatna popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08,138/12,  69/17).

Dokaz da kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zatražiti će poslodavac prije donošenja rješenja o prijamu u službu. Kandidat/inja je prijavom na ovaj javni natječaj suglasan/na da se ista zatraži.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Stručnu službu Skupštine, u Pazinu, Dršćevka 3 ili preporučeno na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Stručna služba Skupštine
PAZIN, Dršćevka 3, 52 000
( s obveznom  naznakom: „Prijava na natječaj“)

Nakon objavljenog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Istarska županija