Objavljeno: 26.11.2018. do 17.12.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za proširenje groblja Brajkovići, na k.č. br. 134/zgr., ..., 3035/1, k.o. Sošići


KLASA: UP/I-350-05/18-01/000196
URBROJ: 2163/1-18-07/1-18-0004
Rovinj, 26.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (79 kB)