Objavljeno: 12.10.2018. do 21.10.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju kampa Kažela, na k.č. br. 1655/45, ..., 1655/100, k.o. Medulin


KLASA: UP/I-361-03/16-01/000670
URBROJ: 2163/1-18-06/5-18-0008
Pula, 11.10.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (77 kB)