Objavljeno: 11.10.2018. do 20.10.2018.

Poziv na uvid u spis: Rješenje o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu, na dijelu k.č. br. 176/6, k.o. Premantura

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000223
URBROJ: 2163/1-18-06/5-18-0004
Pula, 10.10.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (84 kB)