Objavljeno: 11.10.2018. do 24.10.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za vodoopskrbni cjevovod za područje naselja Lončari - Stonje, na k.č. br. 687/26, ..., k.o. Trget, naselja Brgod, Macarini, Špari, Lončari, Stonje (Općina Raša)

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000130
URBROJ: 2163/1-18-03/6-18-0004
Labin, 10.10.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)