Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. srpnja do 24. rujna 2018. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. g. (prioritetno područje – kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17. i /18.), Župan Istarske županije, dana 27. rujna 2018. godine donosi

O D L U K U

o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. srpnja do 24. rujna 2018. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. g. (prioritetno područje – kultura)