Objavljeno: 12.07.2018. do 20.07.2018.

Poziv na uvid u spis: Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju rasvjete na manevarskim površinama (CAT l) Zračne luke Pula, na k.č. br. 638, ..., k.o. Valtura, ...

KLASA: UP/l-350-05/1 8-01 /000065
U RBROJ : 21 631 1 -1 8-061 5-1 8-0003
Pula, 10.07.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (707 kB)