Objavljeno: 11.07.2018. do 19.07.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za građenje građevine - vinski podrum sa stambenim prostorom, na  k.č. br. 656/3, k.o. Bačva

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000354
URBROJ: 2163/1-18-05/1-18-0012
Poreč, 11.07.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)