Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) v.d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

na radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Pored općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti –  polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje pravo
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje talijanskog jezika

2. REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Pored općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne, tehničke ili ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje talijanskog jezika

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za  prijam u službu, koji su propisani odredbama članka  12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi ovisno o radnom mjestu za koje se prijavljuje)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan ostvaren staž i stručna sprema
 • potvrdu ranijeg poslodavca, odnosno drugu ispravu (preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.) iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (izvornik uvjerenja nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. istog Zakona (izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika)
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju rada  na osobnom računalu)
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la talijanski jezik ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju talijanskog jezika)

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, već će se isti ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat/kinja je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao/la prijavu na natječaj.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u propisanom roku.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18).
Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta VIŠE/G STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 – 20/17)
 3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 – 65/17)
 4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – 65/17)

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta REFERENTA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) kako slijedi: Prvi dio - Temeljne odredbe: Opće odredbe (čl.1. – čl.14.), II. Nadležnost (čl. 15.- čl. 22.),  Drugi dio - Pokretanje i vođenje upravnog postupka (čl. 40. – čl. 47.), Rokovi (članci 79.- čl. 82.)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 – 20/17) kako slijedi: čl. 131. – čl. 135.
 3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 – 65/17) kako slijedi: čl. 160. – čl. 162.
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09) kako slijedi: I. Opće odredbe (čl. 1. – čl. 7.), II. Primitak, otvaranje i pregled pošiljki (čl. 18. i čl. 19.), III. Upisivanje pismena (čl. 20. – čl. 37.), V. Administrativno – tehnička obrada akta (čl. 45. – čl. 60) i IX. Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje (čl. 67. – čl. 69.)

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Na web-stranici Istarske županije www.istra-istria.hr i na oglasnoj ploči u sjedištu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. istog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ br.  157/13, 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidatima se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („NN“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) budući da je Planom prijma u službu za 2018.g. utvrđena odgovarajuća popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“ br. 82/08 – 69/17).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom  prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarska županija kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“  i na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
52100 Pula, Riva 8
(s naznakom „ Prijava na javni natječaj te u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava“)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-02/18-01/03
Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-3
Pula, 05. srpnja 2018.g.

v.d. Pročelnice
Vesna Pavletić, dipl. iur.