Objavljeno: 10.07.2018. do 18.07.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda - fekalna kanalizacija, na k.č. br. 352/1, ..., 193/14, k.o. Štinjan, ...

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000101
URBROJ: 2163/1-18-06/5-18-0004
Pula, 09.07.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)