Objavljeno: 06.07.2018. do 18.07.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za stambenu građevinu i vanjski bazen, na k.č. br. 1350/4, nastaje od dijela k.č. br. 1350, k.o. Kanfanar

KLASA: UP/I-361-03/18-01/348
URBROJ: 2163/1-18-07/2-18-06
Bale, 05.07.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (83 kB)