Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.)  Upravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana dana 03. srpnja 2018. godine

objavljuje

NATJEČAJ
za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te otkupu knjiga, zbornika i časopisa u 2019. godini

I.

Istarska Županija - Regione Istriana će u narednom razdoblju:

  • financijski podupirati objavljivanje knjiga, časopisa i zbornika,
  • vršiti otkup knjiga, zbornika i časopisa radi popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda u knjižnicama i ustanovama na području Istarske županije-Regione Istriana.

Pri odabiru ponuđenih projekata i programa dati će se prednost i podržati prije svega:

  • djela priznatih istarskih autora i izdavača, koja su od posebnog književnog, umjetničkog, stručnog i znanstvenog interesa i značaja za  razvitak i jačanje multikulturnog identiteta i posebnosti Istre,
  • pretisci rukopisa i knjiga značajnih za jačanje multikulturnog identiteta i posebnosti Istre,
  • prijevodnu literaturu o Istri i prijevode domaćih autora na strane jezike, posebice dvojezična i višejezična izdanja (usporedo hrvatski i strani jezik – napose talijanski),
  • izdanja koja istražuju i njeguju dijalektalni izričaj,
  • izdanja koja su cijenom pristupačna širem čitateljstvu.

II.

Pravo prijave programa po ovom Natječaju imaju trgovačka društva, ustanove (osim privatnih) i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao i jedinice lokalne samouprave i autori vlastitih izdanja.

III.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr
Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.
Inforrmacije u vezi zaštite vaših osobnih podataka i prava dostupne su na poveznici:
http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/Izdvojeno/180604_Izjava.pdf

IV.

Rok za podnošenje prijava je od 03. srpnja do 03. kolovoza 2018. godine

V.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene on-line te kojima nedostaje neki od traženih priloga neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2019. godinu.

VI.

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu donosi se zajedno s Proračunom Istarske županije-Regione Istriana te se objavljuje na mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana (www.istra-istria.hr).
Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2019. godinu na mrežnim stranicama.

Klasa:612-01/18-01/172
Urbroj:2163/1-21/4-18-02
Novigrad-Cittanova, 03. srpanj 2018.

Popis natječajne dokumentacije: