Objavljeno: 12.06.2018. do 20.06.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za građenje stambene građevine i bazena na  k.č. br. 573/2, k.o. Gradina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000342
URBROJ: 2163/1-18-05/5-18-0005
Poreč, 12.06.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (84 kB)