Objavljeno: 07.06.2018. do 21.06.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - sanitarna kanalizacija naselja Mali Golji, Veli Golji i Markoči, na k.č. br. *5/2, ..., 2548/1, k.o. Cere

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000057
URBROJ: 2163-1-18-03/6-18-0004
Labin, 05.06.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)