Objavljeno: 15.05.2018. do 23.05.2018.

Poziv na uvid u spis: Izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - sabirba ulica Saline - na k.č.br. 1780/1, 1780/2, 1781/1, 1782/1, 1080 k.o. Vrsar, Vrsar, Ulica Saline.

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000049
URBROJ: 2163/1-18-05/1-18-0017
Poreč, 14.05.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (193 kB)