Objavljeno: 16.05.2018. do 24.05.2018.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - izgradnja sportskih igrališta (košarkaško igralište i cageball igralište), na  novoplanirana k.č. 8/2 (novonastala od dijela k.č. 8) k.o. Funtana Autokamp ZELENA LAGUNA.

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000189
URBROJ: 2163/1-18-05/2-18-0004
Poreč, 14.05.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (193 kB)