Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije

Na temelju čl. 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 17/2014.), Skupština Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Istarske županije

I.

Savjet mladih Istarske županije je savjetodavno tijelo Istarske županije, osnovano s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području Istarske županije.

Savjet ima jedanaest (11) članova, čiji mandat traje tri (3) godine.

II.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije imaju:

  • Udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • Učenička vijeća,
  • Studentski zborovi,
  • Podmlaci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
  • Neformalne skupine mladih koju predstavlja najmanje pedeset (50) mladih.

Jedan (1) predlagatelj može kandidirati samo jednog člana i njegova zamjenika.

 III.

Kandidati za članove Savjeta mladih Istarske županije mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, s prebivalištem na području Istarske županije.

IV.

U Savjet mladih Istarske županije bira se najmanje jedan (1) član i zamjenik iz redova talijanske nacionalne manjine.

U slučaju da u postupku izbora ne bude izabran član i zamjenik predstavnik talijanske nacionalne zajednice broj članova Savjeta se povećava za predstavnika talijanske nacionalne zajednice koji je dobio veći broj glasova i još jednog (1) člana s najvećim brojem glasova, te se u tom slučaju broj članova Savjeta mladih povećava na trinaest (13) članova.

V.

Prijedlog kandidata i zamjenika mora sadržavati: ime i prezime kandidata i zamjenika, datum i godinu rođenja, prebivalište, te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kada kandidaturu podnosi neformalna skupina mladih kandidatura mora biti ovjerena potpisom, adresom i OIB-om svih pedeset (50) članova skupine.

VI.

Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, motivacijsko pismo, ovjerenu presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu kandidata, te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

VII.

Prijedlog kandidata podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku, na web stranicama Istarske županije (www.istra-istra.hr) na slijedeću adresu:

Istarska županija, Stručna služba Skupštine,
Pazin, Dršćevka 3, s naznakom "Prijedlog kandidata za članove i
zamjenike članova
Savjeta mladih Istarske županije ".

Prijedlog liste kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije utvrđuje Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije nakon što izvrši provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Skupštini Istarske županije i objavljuju na web stranicama Istarske županije.

Skupština Istarske županije na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuje se na web stranici Istarske županije, "Službenim novinama Istarske županije" i u sredstvima javnog priopćavanja.

Savjet mladih konstituirati će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Skupština Istarske županije