Objavljeno: 09.05.2018. do 22.05.2018.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukcija postojeće gospodarske građevine u građevinu stambene namjene sa jednom stambnenom jedinicom, 2. skupine, rekonstrukciju postojeće gospodarske građevine u pomoćnu građevinu , 2. skupine, građenje pomoćne građevine - vanjski otvoreni bazen,
na građevnoj čestici k.č. 2620 k.o. Sošići.

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000252
URBROJ: 2163-1-18-07/1-18-0004
Bale, 09.05.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (261 kB)