Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 04/13, 16/16 i 1/17,2/17 i 2/18), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 16/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Župan Istarske županije 04. travnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu

Preuzmite Odluku u pdf formatu