Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

Na temelju članka 53a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i čl. 19 stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Župan Istarske županije raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika/ce
Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu  Istarske županije

Preuzmite tekst natječaja (pdf dokument)