Objavljeno: 26.02.2018. do 09.03.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda - sanitarna odvodnja dijela naselja Vinkuran - Livadine, na k.č. br. 4432/4, ..., 4466/12, k.o.Pula

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000003
URBROJ: 2163-1-18-06/4-18-0002
Pula, 23.02.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (75 kB)