Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam

objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

za dodjelu potpora temeljem

Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini

1. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za sufinanciranje turističkih manifestacija koje se održavaju na području Istarske županije.

2. Za dodjelu potpora mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice gradova i općina i javne ustanove sa sjedištem na području Istarske županije, te trgovačka društva i obrti u 100%-tnom vlasništvu građana RH.

3. Cjeloviti tekst programa, obrazac zahtjeva i ostala dokumentacija sastavni su dio ovog javnog poziva, i mogu se preuzeti na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

4. Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Naziv i adresa prijavitelja

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam

Program poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini

Prijava na javni poziv – ne otvaraj

Partizanska 5a

52440 Poreč-Parenzo

5. Prijave na ovaj javni poziv zaprimaju se 30 dana od njegove objave.

6. Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu turizam@istra-istria.hr.

Pročelnica

Nada Prodan Mraković

Klasa: 334-01/18-01/02

Urbroj: 2163/1-10/1-18-3

Poreč, 26. siječnja 2018.