Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Klasa: 402-01/17-01/41

Urbroj: 2163/1-06/4-18-10

Pula, 02. siječnja 2018.

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/2017.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, Klasa: 402-01/17-01/36, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 22. prosinca 2017. g., Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, dana 03. siječnja 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu

1. Istarska županija,  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, poziva udruge i ustanove, koje su programski usmjerene na zdravstvenu i socijalnu djelatnost te obavljaju poslove kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Istarsku županiju, da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata udruga i ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj).

2. Udruge i ustanove sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte kojima se rješavaju Županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, te ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja u Istarskoj županiji i to u jednom od sljedećih područja:

Prioritetna područja i pod-područja

Područje I: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolest

Pod-područja:

 1. Promocija zdravih životnih stilova, preventivni programi i rano otkrivanje rizičnih čimbenika za nastanak kardiovaskularnih bolesti
 2. Preventivni programi i rano otkrivanje zloćudnih bolesti

Područje II: Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji 

Pod-područja:

 1. Promicanje mentalnog zdravlja i socio-emocionalnog učenja djece i mladih
 2. Prevencija ranog pijenja alkohola
 3. Podrška savjetovalištima za djecu i mlade pod povećanim rizikom
 4. Jačanje roditeljskih kompetencija (provedba programa za podršku roditeljstvu, podrška provoditeljima i edukacija novih voditelja programa)
 5. Održivost i razvoj usluga savjetovanja za obitelji (podrška postojećim i novim savjetovalištima)
 6. Stručna podrška pružateljima usluga
 7. Senzibilizacija opće i stručne javnosti o značaju rane intervencije i provedba programa ciljane podrške roditeljima i djeci
 8. Održivost i razvoj podrške žrtvama nasilja u obitelji i nasilja među djecom
 9. Prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika

Područje III: Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici 

Pod-područja:

 1. Boravak (poludnevni ili cjelodnevni) za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 2. Skraćeni boravak, igraonice, klubovi za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 3. Organiziranje slobodnih aktivnosti za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 4. Rehabilitacija za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 5. Savjetovanje i pomaganje starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom
 6. Psihosocijalna podrška starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom
 7. Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 8. Potpora deinstitucionalizaciji
 9. Drugi oblici pomoći i podrške starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Ostala područja i pod-područja

Područje IV: Ostali projekti od značaja za socijalnu skrb   

Pod-područja:

 1. Promocija volontarijata i organiziranje volontera
 2. Poboljšanje kvalitete institucionalne skrbi (za sve korisničke skupine)
 3. Programi psihosocijalne zaštite za skupine kojima prijeti rizik socijalne isključenosti
 4. Socio-zdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima iz domovinskog rata

Područje V: Ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja građana

Pod-područja:

 1. Palijativna skrb
 2. Provođenje transplantacijskih programa
 3. Ostali projekti za unapređenje zdravlja

3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 1.558.000,00 kuna. Najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi 5.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

4. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge, a završava 05. veljače 2018. godine.

5. Prijavitelj može podnijeti više od 1 prijave, ali samo po jednu prijavu po području.

Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.

6. Prijavu projekta po ovom Natječaju može podnijeti prijavitelj koji:

 • mora biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija; 
 • mora biti pravna osoba registrirana kao ustanova, sukladno Zakonu o ustanovama; 
 • mora imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • mora imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj; nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • ne smije prekršiti odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora;
 • mora se svojim statutom opredijeliti za obavljane djelatnosti i aktivnosti iz područja zdravstva i/ili socijalne skrbi;
 • mora priložiti sve obrasce (popunjene) navedene u točki 8. Uputa za prijavitelje;
 • prijave se mogu odnositi isključivo na područja navedena u točki 2. ovog Natječaja;
 • zatraženi iznos sredstava mora biti unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju;
 • lokacija provedbe projekta mora biti Istarska županija.

7. Prijava se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na mrežnim stranicama Istarske županije http://www.istra-istria.hr 

Prijava u elektroničkom obliku obvezno se podnosi putem računalnog sustava Istarske županije, tj. popunjavanjem propisanog obrasca za prijavu koji je dostupan na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr 

Ispisana, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Flanatička 29

52100 PULA

Prijavu projekta u papirnatom obliku moguće je i osobno ili putem dostavljača predati u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Istarske županije na adresi Pula, Riva 8, isključivo u radno vrijeme predviđeno za rad sa strankama tj. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 12,00 sati, te utorkom i petkom od 13,00 do 15,30 sati. 

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja uz oznaku NE OTVARATI, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja.

8. Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko predlagatelj za provedbu projekta surađuje s drugim organizacijama)
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora;
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi;
 • Dokaz o registraciji – za udruge preslika izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave, odnosno za ustanove preslika izvatka iz Sudskog registra (ispis on-line obrasca ili neslužbena kopija);
 • Potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske pri Ministarstvu financija (potvrdu isprintati sa web stranice Ministarstva financija);
 • Dokaz (odluka, zaključak ili drugi pravni akt ne stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja natječaja) da je prijavljeni projekt (navesti točan naziv projekta koji se prijavljuje) prihvaćen od strane ovlaštenog tijela podnositelja (valjanim dokazom neće se smatrati zapisnik, ni pojedini izvod iz zapisnika sa Skupštine predlagatelja projekta);
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1.alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije (samo udruge)
 • Ispunjen Obrazac mišljenja (preporuke) jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi

9. Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki 6. i 8. ovog Natječaja neće se razmatrati.

10. Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom, postupak praćenja provedbe projekta kao i okvirni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

11. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: zdr.soc.skrb@istra-istria.hr i to najkasnije do 10 dana prije isteka natječaja.

Natječajna dokumentacija:

Obvezna

 1. Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17.)
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrasci za prijavu projekta (računalni sustav Istarske županije)
  a) osnovni podaci o prijavitelju
  b) osnovni podaci o projektu

  c) proračun projekta
 4. Popis priloga uz prijavu
 5. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta
 6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac izjave o partnerstvu
 8. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih aktivnosti
 9. Obrazac izjave o projektima udruge/ustanove financiranim iz javnih izvora
 10. Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1.alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije (samo udruge)
 11. Obrazac ugovora o financiranju projekta
 12. Obrasci za izvještavanje (računalni sustav Istarske županije)
  a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta
  b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta
 13. Obrazac mišljenja (preporuke) jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi