Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za kulturu

Assessorato alla cultura

Klasa:612-01/17-01/168

Urbroj:2163/1-21/3-18-06

Novigrad – Cittanova, 27. prosinca 2017.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i Klasa:402-01/17-01/27, Urbroj:2163/1-01/8-17-04 od 18. prosinca 2017.g.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture Klasa:402-01/17-01/33 Urbroj:2163/1-01/8-17-2  od 22. prosinca 2017. godine, Upravni odjel za kulturu Istarske županije- Regione Istriana, dana 03. siječnja 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu

1. Istarska županija – Regione Istriana,  Upravni odjel za kulturu, poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove,vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom – Strategia culturale istriana za razdoblje 2014. – 2020. g., da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj).

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja kulture:

a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti

b) književnost i izdavaštvo

c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija

d) nematerijalna kulturna baština

e) vizualne umjetnosti

f)  nove medijske kulture

g) međunarodna kulturna suradnja.

3. U Proračunu Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu osigurati će se financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji

 • su usklađeni s ciljevima i zadacima Istarske kulturne strategije – Strategia culturale istriana
 • se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2018. godini)
 • su podržani  financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te oni koje Istarska županija – Regione Istriana koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
 • su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u kulturi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija)
 • su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije – Regione Istriana
 • predstavljaju kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte/programe
 • su originalni te potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti
 • potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre)
 • su edukacijske naravi (izobrazba i usavršavanje)
 • podržavaju stvaralaštvo i afirmaciju mladih autora.

4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2018. godinu iznosi 2.315.000,00kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00kuna.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju - 30 dana od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava 02. veljače 2018. godine.

6. Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više  projekata/programa po svakom prioritetnom području kulture iz točke 2. ovog Natječaja.

Davatelj financijskih sredstava može  s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa,  na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od  01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine).

Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja kulture iz točke 2. ovog Natječaja.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar ;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije – Regione Istriana i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije – Regione Istriana i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji – Regione Istriana i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno on-line i u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije - poveznica

9.  Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja kod Administrativne tajnice Upravnog odjela za kulturu Istarske županije – Regione Istriana ) , uz napomenu (naziv natječaja – ne otvarati), na sljedeću adresu

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU – ASSESSORATO ALLA CULTURA

52466 Novigrad - Cittanova

Mlinska 4/b - Via del Mulino 4/b

Na prednjoj strani omotnice u kojoj se dostavlja prijava sa popratnom dokumentacijom obvezno naznačiti „ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI“.

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) preslika Izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)

b) preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)

c) preslika ovjerenog Statuta

d) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

e) ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

f) dokumenti uz proračunski dio prijavnog obrasca  na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i slično)

g) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku)

h) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku)

10. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

11.  Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: kultura@istra-istria.hr

Natječajna dokumentacija:

Obvezna

a) Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije – Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17. i Klasa:402-01/17-01/27, Urbroj:2163/1-01/8-17-04 od 18. prosinca 2017.g.)

b) Upute za prijavitelje

c) Obrasci za prijavu projekta/programa –  I.   opći podaci o prijavitelju

                                                                    II.  obrazac opisa projekta/programa

                                                                    III. obrazac proračuna projekta/programa

                             - za glazbene, glazbeno scenske i filmske djelatnosti

                             - za književnost i izdavaštvo

                             - za međunarodnu kulturnu suradnju

                             - za nove medijske kulture

                             - za vizualne umjetnosti

                             - za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju

                             - za zaštitu nematerijalne kulturne baštine

d) Popis priloga uz prijavu

e) Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa

f)  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

g) Obrazac izjave o partnerstvu

h) Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa

i)  Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa  

                                              b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa

Dodatna

a) Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana

b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana