Objavljeno: 13.11.2017. do 15.12.2017.

Poziv na uvid u spis: Izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/08-02/509, URBROJ: 2163/1-18-02/1-08-16 od 29. veljače 2008. godine, izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju IŽ, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Buzet, ...

KLASA: UP/I-350-05/17-01/81
URBROJ: 2163/1-18-07/2-17-08
Bale, 09.11.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (1,1 MB)