Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 2. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/15, 14/15-ispravak, 18/15-ispravak i 16/16) te Odluke Župana Istarske županije o broju i visini stipendija Istarske županije za akademsku godinu 2017./2018., Klasa: 602-04/17-01/02 od 29. rujna 2017. godine, Župan Istarske županije, Pula, Flanatička 29 Pula, dana 10. studenog  2017. godine objavljuje


N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
za akademsku godinu 2017./18.

 
I Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (u daljnjem tekstu:Pravilnik), Istarska županija će akademske godine 2017./2018. dodijeliti ukupno 40 (četrdeset) novih stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna, studentima koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

II Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu, a isplaćuje se deset  mjeseci od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2018.

Korisnik stipendije koji je upisao posljednju godinu studija ili koji je stekao status apsolventa, sukladno statutu ili drugom općem aktu visokoobrazovne ustanove, u odnosnoj akademskoj godini, ima pravo na isplatu stipendije do stjecanja diplome odnosno magistriranja, a najkasnije do 31. srpnja 2018., pri čemu se rok isplate stipendije utvrđuje prema roku koji je prvi ispunjen.
Za vrijeme primanja stipendije Istarske županije student ne može istovremeno koristiti stipendiju grada odnosno općine na čijem području ima prebivalište ni stipendiju iz ostalih izvora.

III Pravo na podnošenje prijave za dodjelu stipendije prema ovom Natječaju imaju redoviti studenti koji:
     - su državljani Republike Hrvatske,
- imaju status redovitog studenta na preddiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom studiju i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,

- imaju prebivalište na području gradova ili općina Istarske županije najmanje 5 (pet) godina prije objave ovog natječaja,

- da nisu istovremeno korisnici stipendije grada ili općine na čijem području imaju prebivalište ili stipendije iz ostalih izvora.

IV  Prijava za dodjelu stipendija kao i dokumentacija kojom se dokazuje postojanje utvrđenih uvjeta i drugih činjenica  podnosi se „on line“ putem specijalizirane aplikacije koja je dostupna na adresi : http://javne-potrebe.istra-istria.hr   Sve isprave koje student dostavlja uz prijavu na Natječaj moraju biti napisane na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku ili prevedene na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog prevoditelja, osim isprava koje su sastavljene na talijanskom jeziku. Uz prijavu, kao dokaz   obavezno se prilaže:
     - izjava studenta o dozvoli objave osobnih podataka, priložen obrazac izjave,
     - izjava studenta da nije korisnik druge stipendije/odricanje od druge stipendije, priložen obrazac izjave,
     -  domovnica/ elektronički zapis iz Knjige državljana,
     -  uvjerenje o prebivalištu /elektronički zapis o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6         mjeseci),          
     -  uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2017./2018.,
     - svjedodžba završne godine srednje škole i svjedodžbe položenih ispita državne mature (za studente 1. godine) ili prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija (za studente od 2. godine studija na više). Detaljnije upute navedene su u napomeni u prijavi.

       Uz prijavu, ukoliko student ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom, kao dokaze može dostaviti:

    -u školskoj/akademskoj godini 2016./17. osvojene nagrade, sudjelovanje na
natjecanjima na  državnom ili međunarodnom natjecanju iz područja studija kojeg 
student redovito studira. Detaljnije upute navedene su u napomeni u prijavi.
    -u školskoj/akademskoj godini 2016./17. priznati patent ili izum, sudjelovanje na
     znanstvenom skupu sa vlastitim radom ili objavljeni znanstveni rad iz područja studija   
     kojeg student redovito studira. Detaljnije upute navedene su u napomeni u prijavi.
    -u akademskoj godini 2016./17. osvojena nagrada sveučilišta, fakulteta ili druge
     visokoobrazovne ustanove: potvrda/uvjerenje ili ostalo, 
   -podnositelj zahtjeva bez oba roditelja, isprave kojima se dokazuje navedena činjenica
    navedene su u prijavi,
   -podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj, isprave kojima se dokazuje navedena
    činjenica navedene su u prijavi,
   -podnositelj zahtjeva (student) roditelj djeteta/djece: izvadak/elektronički zapis iz matice
    rođenih za dijete/djecu, 
   -podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece, uz uvjet da djeca žive u zajedničkom
    obiteljskom domaćinstvu te da ih roditelj/i uzdržava/ju: priložen obrazac izjave, 
   -redovito školovanje člana obitelji izvan mjesta prebivališta, osim podnositelja prijave:    
   potvrda/uvjerenje o upisu za svakog člana,  
   -podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi u zajedničkom obiteljskom  domaćinstvu  s
    podnositeljem zahtjeva, ako ima tjelesno oštećenje preko 50%: isprave kojima se
    dokazuje navedena činjenica navedene su u prijavi,        
   -odrađeni volonterski rad u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, sukladno Zakonu o 
    volonterstvu, u trajanju dužem od 100 sati: isprave kojima se dokazuje navedena
    činjenica navedene su u prijavi.      

Za svakog člana zajedničkog obiteljskog domaćinstva na temelju kojeg student, sukladno Pravilniku može ostvariti pravo na dodatne bodove, ( za člana/ove obitelji koji se redovito školuje/u  izvan mjesta prebivališta ili za člana/ove obitelji ako ima/ju tjelesno oštećenje preko 50%, za uzdržavanje troje i više djece u zajedničkom obiteljskm domaćinstvu), pored isprava, kojima se utvrđuje postojanje određene/ih činjenice/a, obvezna je i dostava uvjerenje/a o prebivalištu /elektronički zapis o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6 mjeseci).           

V Odlukom Župana Istarske županije o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije u akademskoj godini 2017./18., sukladno Pravilniku, utvrđeni su slijedeći studiji: Fizike -nastavnički smjer, Kemije-nastavnički smjer Geografije-nastavnički smjer, Informatike-nastavnički smjer, Matematike-nastavnički smjer, Biologije-nastavnički smjer, Engleskog jezika, Elektrotehnike, Strojarstva, Medicine, Glazbene pedagogije, Građevinarstva, Agronomije, Edukacijsko-rehabilitacijske struke (logoped, socijalni pedagog i edukator rehabilitator), Sestrinstva, Računarstva i Brodogradnje .

       
VI Prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja, isključivo „on line“ putem specijalizirane aplikacije koja je dostupna na adresi : http://javne-potrebe.istra-istria.hr  Natječaj je otvoren od 11. studenog 2017. od 0:00 sati do zaključno 25. studenog 2017. godine do 24:00.

VII Prijave s nepotpunom dokumentacijom, dostavljene na drugi način (osim putem linka
     http://javne-potrebe.istra-istria.hr  ) ili podnesene van propisanog roka neće se
    razmatrati.

VIII  Na temelju zaprimljenih prijava, sukladno Pravilniku, Komisija za stipendije utvrđuje      
    Privremenu bodovnu listu, koja se objavljuje  na web stranici  Istarske županije. Student  
    može podnijeti prigovor Županu koji će biti dostupan na linku
    http://javne-potrebe.istra-istria.hr
    Komisija za stipendije po  provedenom postupku po zaprimljenom prigovoru
    dostavlja očitovanje Županu. Odluku po prigovoru donosi Župan. Župan utvrđuje   
    Konačnu bodovnu listu i donosi Odluku o dodjeli stipendija, a koje se objavljuju na  web
    stranicama Istarske županije.


Klasa: 602-04/17-01/02
Ur.broj: 2163/1-02/1-17-4
Pula, 10. studenog 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA


ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego v.r.