5. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/78
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 17. listopada 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
5. sjednicu Skupštine Istarske županije

u utorak, 31. listopada 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.  
  a) Verifikacija zapisnika sa 3. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  b) Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a) Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata člana/članice Skupštine Istarske županije
  b) Svečana prisega člana /članice Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2017. godini – za zdravstvene ustanove nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula
 8. Prijedlog Rješenja o četvrtim  izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Domskog odbora Učeničkog doma Pula
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula - Scuola Media Superiore Italiana  Dante Alighieri Pola

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.