Objavljeno: 09.10.2017. do 24.10.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za fazno građenje sustava cijevnog transporta nafte i plina - lokalni srednjotlačni plinovod prirodnog plina od odorizacijske stanice Rovinj do tvornice duhana Rovinj u općini Kanfanar, na k.č. br. ..., k.o. Rovinj, k.o. Rovinjsko Selo, k.o. Sošići, odnosno k.o. Kanfanar

KLASA: UP/I-350-05/17-01/137
URBROJ: 2163/1-18-07/2-17-03
Bale, 09.10.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (82 kB)