Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međunarodnu
suradnju i europske poslove
KLASA: 023-01/17-01/17
URBROJ: 2163/1-23/5-17-4
Pula, 2. listopada 2017.

Temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, Klasa: 402-02/17-01/21, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 15. rujna 2017. godine, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

1. Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, poziva udruge koje su programski usmjerene na pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, da se prijave na ovaj Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

2. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva za 2017. godinu iznosi 140.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos 30.000,00 kuna.

3. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a završava 2. studenoga 2017. godine.

4. U okviru ovog Javnog poziva svaki pojedini prijavitelj može podnijeti više prijava za sufinanciranje različitih projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

5. Prijavu projekata na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga,
 • u svom temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, odnosno upisna je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja u okviru ovog Javnog poziva, kojima se promiču ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Istarske županije;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih davanja prema Državnom proračunu, Proračunu Istarske županije i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • nije u stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili postupku likvidacije;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće financijske i organizacijske kapacitete te ljudske resurse za provedbu projekta;
 • projekt koji je predmet prijave odobren je za financiranje od strane ovlaštenog tijela određenog programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje.

6. Prijava projekta podnosi se u papirnatom i elektroničkom obliku (CD, DVD ili USB stick), kao privitku dokumentacije u papirnatom obliku, sukladno uvjetnima utvrđenim u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

Popunjena, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima dostavlja se u papirnatom i elektroničkom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom, uz napomenu (naziv javnog poziva – ne otvarati) na sljedeću adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međunarodnu
suradnju i europske poslove
Riva 8
52 100 Pula

Prijavu projekta moguće je osobno ili putem dostavljača predati u Pisarnici Istarske županije u Puli, Riva 8, isključivo u uredovno vrijeme tj. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 12,00 sati, te utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,30 sati.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

7. Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

 • preslika izvatka iz Registra udruga (može ga zamijeniti i ispis on-line obrasca sa svim podacima iz Registra udruga);
 • preslika potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija (može je zamijeniti ispis potvrde s mrežnih stranica Ministarstva financija Republike Hrvatske);
 • preslika ovjerenog Statuta udruge;
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (u izvorniku);
 • uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c), odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku);
 • preslika Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Subsidy Contract) ili drugog odgovarajućeg ugovora/sporazuma, kojim se dokazuje da je prijavljeni projekt odobren za financiranje od strane ovlaštenog tijela u okviru programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje;
 • ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1. alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije
 • ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora;
 • ispunjen i ovjeren Obrazac popisa priloga uz prijavu.

Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva, ocjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, praćenje provedbe projekta, okvirni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: interregional@istra-istria.hr , najkasnije 10 dana prije isteka natječaja.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na sljedećoj mrežnoj stranici: www.istra-istria.hr , najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.

Natječajna dokumentacija:

 1. Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/15)
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrasci za prijavu projekta:
  a) obrazac opisa projekta
  b) obrazac proračuna projekta
 4. Obrazac popisa priloga uz prijavu
 5. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijava
 6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 8. Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1. alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije
 9. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava (s Općim uvjetima)
 10. Obrasci za izvještavanje:
  a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta,
  b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta